ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم بهروزیان، حمید اجتهادی، فرشید معماریانی، محمدرضا جوهرچی، منصور مصداقی، (1398). استیپا ریکتریانا (تیره گندمیان) و گالیوم سونگاریکوم (تیره روناسیان): دو گزارش جدید از گونه های آسیای مرکزی برای فلور ایران، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 6(3)، 326-333. magiran.com/p2040722
Maryam Behroozian, Hamid Ejtehadi, Farshid Memariani, Mohammad Reza Joharchi, Mansour Mesdaghi, (2019). Stipa richteriana (Poaceae) and Galium songaricum (Rubiaceae): two new additions of the Central Asian species to the flora of Iran, Nova Biologica Reperta, 6(3), 326-333. magiran.com/p2040722
مریم بهروزیان، حمید اجتهادی، فرشید معماریانی، محمدرضا جوهرچی، منصور مصداقی، استیپا ریکتریانا (تیره گندمیان) و گالیوم سونگاریکوم (تیره روناسیان): دو گزارش جدید از گونه های آسیای مرکزی برای فلور ایران. نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 1398؛ 6(3): 326-333. magiran.com/p2040722
Maryam Behroozian, Hamid Ejtehadi, Farshid Memariani, Mohammad Reza Joharchi, Mansour Mesdaghi, Stipa richteriana (Poaceae) and Galium songaricum (Rubiaceae): two new additions of the Central Asian species to the flora of Iran, Nova Biologica Reperta, 2019; 6(3): 326-333. magiran.com/p2040722
مریم بهروزیان، حمید اجتهادی، فرشید معماریانی، محمدرضا جوهرچی، منصور مصداقی، "استیپا ریکتریانا (تیره گندمیان) و گالیوم سونگاریکوم (تیره روناسیان): دو گزارش جدید از گونه های آسیای مرکزی برای فلور ایران"، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی 6، شماره 3 (1398): 326-333. magiran.com/p2040722
Maryam Behroozian, Hamid Ejtehadi, Farshid Memariani, Mohammad Reza Joharchi, Mansour Mesdaghi, "Stipa richteriana (Poaceae) and Galium songaricum (Rubiaceae): two new additions of the Central Asian species to the flora of Iran", Nova Biologica Reperta 6, no.3 (2019): 326-333. magiran.com/p2040722
مریم بهروزیان، حمید اجتهادی، فرشید معماریانی، محمدرضا جوهرچی، منصور مصداقی، (1398). 'استیپا ریکتریانا (تیره گندمیان) و گالیوم سونگاریکوم (تیره روناسیان): دو گزارش جدید از گونه های آسیای مرکزی برای فلور ایران'، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 6(3)، صص.326-333. magiran.com/p2040722
Maryam Behroozian, Hamid Ejtehadi, Farshid Memariani, Mohammad Reza Joharchi, Mansour Mesdaghi, (2019). 'Stipa richteriana (Poaceae) and Galium songaricum (Rubiaceae): two new additions of the Central Asian species to the flora of Iran', Nova Biologica Reperta, 6(3), pp.326-333. magiran.com/p2040722
مریم بهروزیان؛ حمید اجتهادی؛ فرشید معماریانی؛ محمدرضا جوهرچی؛ منصور مصداقی. "استیپا ریکتریانا (تیره گندمیان) و گالیوم سونگاریکوم (تیره روناسیان): دو گزارش جدید از گونه های آسیای مرکزی برای فلور ایران". نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 6 ،3 ، 1398، 326-333. magiran.com/p2040722
Maryam Behroozian; Hamid Ejtehadi; Farshid Memariani; Mohammad Reza Joharchi; Mansour Mesdaghi. "Stipa richteriana (Poaceae) and Galium songaricum (Rubiaceae): two new additions of the Central Asian species to the flora of Iran", Nova Biologica Reperta, 6, 3, 2019, 326-333. magiran.com/p2040722
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال