ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرامرز رفیعی، ابراهیم ممنوعی، اسکندر زند، حمید رضا محمددوست، (1398). بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و علف کش ریم سولفورون بر کنترل علف های هرز‏ و عملکرد سیب زمینی (Solanum tuberosum)، دوفصلنامه دانش علفهای هرز، 15(1)، 1-15. magiran.com/p2040884
Ebrahim Mamnoie , Eskandar Zand, Franarz Rafiee, Hamid Reza Mohammaddost, (2019). Effect of different levels of nitrogen and rimsulfuron herbicide on weeds control and Potato (Solanum tuberosum) yield, Iranian Journal of Weed Science, 15(1), 1-15. magiran.com/p2040884
فرامرز رفیعی، ابراهیم ممنوعی، اسکندر زند، حمید رضا محمددوست، بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و علف کش ریم سولفورون بر کنترل علف های هرز‏ و عملکرد سیب زمینی (Solanum tuberosum). دوفصلنامه دانش علفهای هرز، 1398؛ 15(1): 1-15. magiran.com/p2040884
Ebrahim Mamnoie , Eskandar Zand, Franarz Rafiee, Hamid Reza Mohammaddost, Effect of different levels of nitrogen and rimsulfuron herbicide on weeds control and Potato (Solanum tuberosum) yield, Iranian Journal of Weed Science, 2019; 15(1): 1-15. magiran.com/p2040884
فرامرز رفیعی، ابراهیم ممنوعی، اسکندر زند، حمید رضا محمددوست، "بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و علف کش ریم سولفورون بر کنترل علف های هرز‏ و عملکرد سیب زمینی (Solanum tuberosum)"، دوفصلنامه دانش علفهای هرز 15، شماره 1 (1398): 1-15. magiran.com/p2040884
Ebrahim Mamnoie , Eskandar Zand, Franarz Rafiee, Hamid Reza Mohammaddost, "Effect of different levels of nitrogen and rimsulfuron herbicide on weeds control and Potato (Solanum tuberosum) yield", Iranian Journal of Weed Science 15, no.1 (2019): 1-15. magiran.com/p2040884
فرامرز رفیعی، ابراهیم ممنوعی، اسکندر زند، حمید رضا محمددوست، (1398). 'بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و علف کش ریم سولفورون بر کنترل علف های هرز‏ و عملکرد سیب زمینی (Solanum tuberosum)'، دوفصلنامه دانش علفهای هرز، 15(1)، صص.1-15. magiran.com/p2040884
Ebrahim Mamnoie , Eskandar Zand, Franarz Rafiee, Hamid Reza Mohammaddost, (2019). 'Effect of different levels of nitrogen and rimsulfuron herbicide on weeds control and Potato (Solanum tuberosum) yield', Iranian Journal of Weed Science, 15(1), pp.1-15. magiran.com/p2040884
فرامرز رفیعی؛ ابراهیم ممنوعی؛ اسکندر زند؛ حمید رضا محمددوست. "بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و علف کش ریم سولفورون بر کنترل علف های هرز‏ و عملکرد سیب زمینی (Solanum tuberosum)". دوفصلنامه دانش علفهای هرز، 15 ،1 ، 1398، 1-15. magiran.com/p2040884
Ebrahim Mamnoie ; Eskandar Zand; Franarz Rafiee; Hamid Reza Mohammaddost. "Effect of different levels of nitrogen and rimsulfuron herbicide on weeds control and Potato (Solanum tuberosum) yield", Iranian Journal of Weed Science, 15, 1, 2019, 1-15. magiran.com/p2040884
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال