ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان مبارکی، محمد شرفی، (1398). بررسی رابطه بین استفاده از ماهواره، اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی و نگرش به دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه های شهر اراک)، نشریه مطالعات رسانه های نوین، 5(18)، 131-166. magiran.com/p2040895
Ehsan Mobaraki , Mohammad Sharafi, (2019). The relation of using satellite, Internet and virtual social networks on the attitude toward friendship with the opposite sex before marriage (Case study: Students of Arak University), Journal of New Media Studies, 5(18), 131-166. magiran.com/p2040895
احسان مبارکی، محمد شرفی، بررسی رابطه بین استفاده از ماهواره، اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی و نگرش به دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه های شهر اراک). نشریه مطالعات رسانه های نوین، 1398؛ 5(18): 131-166. magiran.com/p2040895
Ehsan Mobaraki , Mohammad Sharafi, The relation of using satellite, Internet and virtual social networks on the attitude toward friendship with the opposite sex before marriage (Case study: Students of Arak University), Journal of New Media Studies, 2019; 5(18): 131-166. magiran.com/p2040895
احسان مبارکی، محمد شرفی، "بررسی رابطه بین استفاده از ماهواره، اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی و نگرش به دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه های شهر اراک)"، نشریه مطالعات رسانه های نوین 5، شماره 18 (1398): 131-166. magiran.com/p2040895
Ehsan Mobaraki , Mohammad Sharafi, "The relation of using satellite, Internet and virtual social networks on the attitude toward friendship with the opposite sex before marriage (Case study: Students of Arak University)", Journal of New Media Studies 5, no.18 (2019): 131-166. magiran.com/p2040895
احسان مبارکی، محمد شرفی، (1398). 'بررسی رابطه بین استفاده از ماهواره، اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی و نگرش به دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه های شهر اراک)'، نشریه مطالعات رسانه های نوین، 5(18)، صص.131-166. magiran.com/p2040895
Ehsan Mobaraki , Mohammad Sharafi, (2019). 'The relation of using satellite, Internet and virtual social networks on the attitude toward friendship with the opposite sex before marriage (Case study: Students of Arak University)', Journal of New Media Studies, 5(18), pp.131-166. magiran.com/p2040895
احسان مبارکی؛ محمد شرفی. "بررسی رابطه بین استفاده از ماهواره، اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی و نگرش به دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه های شهر اراک)". نشریه مطالعات رسانه های نوین، 5 ،18 ، 1398، 131-166. magiran.com/p2040895
Ehsan Mobaraki ; Mohammad Sharafi. "The relation of using satellite, Internet and virtual social networks on the attitude toward friendship with the opposite sex before marriage (Case study: Students of Arak University)", Journal of New Media Studies, 5, 18, 2019, 131-166. magiran.com/p2040895
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال