ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
موسی احمدی، علی پژهان، بهرام قدیمی، (1398). تحلیل جامعه شناختی موانع اجتماعی مشارکت فعالیت های ورزشی زنان و مردان(مورد مطالعه:کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت)، فصلنامه زن و جامعه، 10(3)، 47-64. magiran.com/p2040930
Mosa Ahmadi, A Pezhhan , B Ghadimi, (2019). Sociological analysis of social barriers to participation in sports activities of women and men (Cause Study: Employees of the Mining and Trade), Journal of Woman & Society, 10(3), 47-64. magiran.com/p2040930
موسی احمدی، علی پژهان، بهرام قدیمی، تحلیل جامعه شناختی موانع اجتماعی مشارکت فعالیت های ورزشی زنان و مردان(مورد مطالعه:کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت). فصلنامه زن و جامعه، 1398؛ 10(3): 47-64. magiran.com/p2040930
Mosa Ahmadi, A Pezhhan , B Ghadimi, Sociological analysis of social barriers to participation in sports activities of women and men (Cause Study: Employees of the Mining and Trade), Journal of Woman & Society, 2019; 10(3): 47-64. magiran.com/p2040930
موسی احمدی، علی پژهان، بهرام قدیمی، "تحلیل جامعه شناختی موانع اجتماعی مشارکت فعالیت های ورزشی زنان و مردان(مورد مطالعه:کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت)"، فصلنامه زن و جامعه 10، شماره 3 (1398): 47-64. magiran.com/p2040930
Mosa Ahmadi, A Pezhhan , B Ghadimi, "Sociological analysis of social barriers to participation in sports activities of women and men (Cause Study: Employees of the Mining and Trade)", Journal of Woman & Society 10, no.3 (2019): 47-64. magiran.com/p2040930
موسی احمدی، علی پژهان، بهرام قدیمی، (1398). 'تحلیل جامعه شناختی موانع اجتماعی مشارکت فعالیت های ورزشی زنان و مردان(مورد مطالعه:کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت)'، فصلنامه زن و جامعه، 10(3)، صص.47-64. magiran.com/p2040930
Mosa Ahmadi, A Pezhhan , B Ghadimi, (2019). 'Sociological analysis of social barriers to participation in sports activities of women and men (Cause Study: Employees of the Mining and Trade)', Journal of Woman & Society, 10(3), pp.47-64. magiran.com/p2040930
موسی احمدی؛ علی پژهان؛ بهرام قدیمی. "تحلیل جامعه شناختی موانع اجتماعی مشارکت فعالیت های ورزشی زنان و مردان(مورد مطالعه:کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت)". فصلنامه زن و جامعه، 10 ،3 ، 1398، 47-64. magiran.com/p2040930
Mosa Ahmadi; A Pezhhan ; B Ghadimi. "Sociological analysis of social barriers to participation in sports activities of women and men (Cause Study: Employees of the Mining and Trade)", Journal of Woman & Society, 10, 3, 2019, 47-64. magiran.com/p2040930
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال