ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا مزارعی، عبدعلی ناصری، امیر سلطانی، (1398). ارزیابی روش های مستقیم و مدل های کامپیوتری در تخمین پارامترهای نفوذ معادله کوستیاکف-لوئیس در مزارع نیشکر، نشریه آب و خاک، 33(3)، 379-389. magiran.com/p2040942
Reza Mazarei, AbdAli Naseri, amir soltani, (2019). Evaluation of Direct Methods and Computer Models in Estimating the Infiltration Parameters of the Kostiakov-Lewis Equation in Sugarcane Fields, Journal of water and soil, 33(3), 379-389. magiran.com/p2040942
رضا مزارعی، عبدعلی ناصری، امیر سلطانی، ارزیابی روش های مستقیم و مدل های کامپیوتری در تخمین پارامترهای نفوذ معادله کوستیاکف-لوئیس در مزارع نیشکر. نشریه آب و خاک، 1398؛ 33(3): 379-389. magiran.com/p2040942
Reza Mazarei, AbdAli Naseri, amir soltani, Evaluation of Direct Methods and Computer Models in Estimating the Infiltration Parameters of the Kostiakov-Lewis Equation in Sugarcane Fields, Journal of water and soil, 2019; 33(3): 379-389. magiran.com/p2040942
رضا مزارعی، عبدعلی ناصری، امیر سلطانی، "ارزیابی روش های مستقیم و مدل های کامپیوتری در تخمین پارامترهای نفوذ معادله کوستیاکف-لوئیس در مزارع نیشکر"، نشریه آب و خاک 33، شماره 3 (1398): 379-389. magiran.com/p2040942
Reza Mazarei, AbdAli Naseri, amir soltani, "Evaluation of Direct Methods and Computer Models in Estimating the Infiltration Parameters of the Kostiakov-Lewis Equation in Sugarcane Fields", Journal of water and soil 33, no.3 (2019): 379-389. magiran.com/p2040942
رضا مزارعی، عبدعلی ناصری، امیر سلطانی، (1398). 'ارزیابی روش های مستقیم و مدل های کامپیوتری در تخمین پارامترهای نفوذ معادله کوستیاکف-لوئیس در مزارع نیشکر'، نشریه آب و خاک، 33(3)، صص.379-389. magiran.com/p2040942
Reza Mazarei, AbdAli Naseri, amir soltani, (2019). 'Evaluation of Direct Methods and Computer Models in Estimating the Infiltration Parameters of the Kostiakov-Lewis Equation in Sugarcane Fields', Journal of water and soil, 33(3), pp.379-389. magiran.com/p2040942
رضا مزارعی؛ عبدعلی ناصری؛ امیر سلطانی. "ارزیابی روش های مستقیم و مدل های کامپیوتری در تخمین پارامترهای نفوذ معادله کوستیاکف-لوئیس در مزارع نیشکر". نشریه آب و خاک، 33 ،3 ، 1398، 379-389. magiran.com/p2040942
Reza Mazarei; AbdAli Naseri; amir soltani. "Evaluation of Direct Methods and Computer Models in Estimating the Infiltration Parameters of the Kostiakov-Lewis Equation in Sugarcane Fields", Journal of water and soil, 33, 3, 2019, 379-389. magiran.com/p2040942
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال