ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رقیه صبوریان، محمد رهبر، مرجان رهنمای فرزامی، پروانه صفاریان، (1398). بررسی تغییرات الگوی حساسیت ضدمیکروبی و تعیین ژن‫های مقاومت آنتی‫بیوتیکی سویه های ویبریو کلرا O1 جدا شده از طغیان‫های 1394-1391 در ایران ارسالی به آزمایشگاه مرجع سلامت با استفاده از روش‫های فنوتیپی و مولکولی، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 19(72)، 172-190. magiran.com/p2040949
Roghieh Saboorian, Mohammad Rahbar, Marjan Rahnamaye Farzami, Parvaneh Saffarian, (2019). Evaluation of Antimicrobial Susceptibility Pattern Changes and Antibiotic Resistance Genes of Vibrio cholerae O1 Strains Isolated in 2012-2015 Outbreaks in Iran Referred to Reference Laboratory Using Phenotypic and Molecular Methods, Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 19(72), 172-190. magiran.com/p2040949
رقیه صبوریان، محمد رهبر، مرجان رهنمای فرزامی، پروانه صفاریان، بررسی تغییرات الگوی حساسیت ضدمیکروبی و تعیین ژن‫های مقاومت آنتی‫بیوتیکی سویه های ویبریو کلرا O1 جدا شده از طغیان‫های 1394-1391 در ایران ارسالی به آزمایشگاه مرجع سلامت با استفاده از روش‫های فنوتیپی و مولکولی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1398؛ 19(72): 172-190. magiran.com/p2040949
Roghieh Saboorian, Mohammad Rahbar, Marjan Rahnamaye Farzami, Parvaneh Saffarian, Evaluation of Antimicrobial Susceptibility Pattern Changes and Antibiotic Resistance Genes of Vibrio cholerae O1 Strains Isolated in 2012-2015 Outbreaks in Iran Referred to Reference Laboratory Using Phenotypic and Molecular Methods, Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 2019; 19(72): 172-190. magiran.com/p2040949
رقیه صبوریان، محمد رهبر، مرجان رهنمای فرزامی، پروانه صفاریان، "بررسی تغییرات الگوی حساسیت ضدمیکروبی و تعیین ژن‫های مقاومت آنتی‫بیوتیکی سویه های ویبریو کلرا O1 جدا شده از طغیان‫های 1394-1391 در ایران ارسالی به آزمایشگاه مرجع سلامت با استفاده از روش‫های فنوتیپی و مولکولی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 19، شماره 72 (1398): 172-190. magiran.com/p2040949
Roghieh Saboorian, Mohammad Rahbar, Marjan Rahnamaye Farzami, Parvaneh Saffarian, "Evaluation of Antimicrobial Susceptibility Pattern Changes and Antibiotic Resistance Genes of Vibrio cholerae O1 Strains Isolated in 2012-2015 Outbreaks in Iran Referred to Reference Laboratory Using Phenotypic and Molecular Methods", Journal of Ardabil University of Medical Sciences 19, no.72 (2019): 172-190. magiran.com/p2040949
رقیه صبوریان، محمد رهبر، مرجان رهنمای فرزامی، پروانه صفاریان، (1398). 'بررسی تغییرات الگوی حساسیت ضدمیکروبی و تعیین ژن‫های مقاومت آنتی‫بیوتیکی سویه های ویبریو کلرا O1 جدا شده از طغیان‫های 1394-1391 در ایران ارسالی به آزمایشگاه مرجع سلامت با استفاده از روش‫های فنوتیپی و مولکولی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 19(72)، صص.172-190. magiran.com/p2040949
Roghieh Saboorian, Mohammad Rahbar, Marjan Rahnamaye Farzami, Parvaneh Saffarian, (2019). 'Evaluation of Antimicrobial Susceptibility Pattern Changes and Antibiotic Resistance Genes of Vibrio cholerae O1 Strains Isolated in 2012-2015 Outbreaks in Iran Referred to Reference Laboratory Using Phenotypic and Molecular Methods', Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 19(72), pp.172-190. magiran.com/p2040949
رقیه صبوریان؛ محمد رهبر؛ مرجان رهنمای فرزامی؛ پروانه صفاریان. "بررسی تغییرات الگوی حساسیت ضدمیکروبی و تعیین ژن‫های مقاومت آنتی‫بیوتیکی سویه های ویبریو کلرا O1 جدا شده از طغیان‫های 1394-1391 در ایران ارسالی به آزمایشگاه مرجع سلامت با استفاده از روش‫های فنوتیپی و مولکولی". مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 19 ،72 ، 1398، 172-190. magiran.com/p2040949
Roghieh Saboorian; Mohammad Rahbar; Marjan Rahnamaye Farzami; Parvaneh Saffarian. "Evaluation of Antimicrobial Susceptibility Pattern Changes and Antibiotic Resistance Genes of Vibrio cholerae O1 Strains Isolated in 2012-2015 Outbreaks in Iran Referred to Reference Laboratory Using Phenotypic and Molecular Methods", Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 19, 72, 2019, 172-190. magiran.com/p2040949
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال