ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا جمالی، آناهیتا خدابخشی کولایی، (1398). اثربخشی آموزش والدگری مدیریت رفتار از طریق تلفن همراه به مادران بر کاهش نشانگان ضدیت و پرخاشگری کودکان با اختلال نافرمانی مقابله ای همراه با بیش جنبشی: مطالعه موردی، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22(4)، 134-145. magiran.com/p2040981
Zahra Jamali, Anahita Khodabakhshi Koolaee, (2019). The Effectiveness of Parenting Behavior Management Training Via Cell Phone on Mothers in Reducing Oppositional and Aggression Symptoms in Their Children With Oppositional Defiant Disorder: A Single Case Study, Arak Medical University Journal, 22(4), 134-145. magiran.com/p2040981
زهرا جمالی، آناهیتا خدابخشی کولایی، اثربخشی آموزش والدگری مدیریت رفتار از طریق تلفن همراه به مادران بر کاهش نشانگان ضدیت و پرخاشگری کودکان با اختلال نافرمانی مقابله ای همراه با بیش جنبشی: مطالعه موردی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1398؛ 22(4): 134-145. magiran.com/p2040981
Zahra Jamali, Anahita Khodabakhshi Koolaee, The Effectiveness of Parenting Behavior Management Training Via Cell Phone on Mothers in Reducing Oppositional and Aggression Symptoms in Their Children With Oppositional Defiant Disorder: A Single Case Study, Arak Medical University Journal, 2019; 22(4): 134-145. magiran.com/p2040981
زهرا جمالی، آناهیتا خدابخشی کولایی، "اثربخشی آموزش والدگری مدیریت رفتار از طریق تلفن همراه به مادران بر کاهش نشانگان ضدیت و پرخاشگری کودکان با اختلال نافرمانی مقابله ای همراه با بیش جنبشی: مطالعه موردی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 22، شماره 4 (1398): 134-145. magiran.com/p2040981
Zahra Jamali, Anahita Khodabakhshi Koolaee, "The Effectiveness of Parenting Behavior Management Training Via Cell Phone on Mothers in Reducing Oppositional and Aggression Symptoms in Their Children With Oppositional Defiant Disorder: A Single Case Study", Arak Medical University Journal 22, no.4 (2019): 134-145. magiran.com/p2040981
زهرا جمالی، آناهیتا خدابخشی کولایی، (1398). 'اثربخشی آموزش والدگری مدیریت رفتار از طریق تلفن همراه به مادران بر کاهش نشانگان ضدیت و پرخاشگری کودکان با اختلال نافرمانی مقابله ای همراه با بیش جنبشی: مطالعه موردی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22(4)، صص.134-145. magiran.com/p2040981
Zahra Jamali, Anahita Khodabakhshi Koolaee, (2019). 'The Effectiveness of Parenting Behavior Management Training Via Cell Phone on Mothers in Reducing Oppositional and Aggression Symptoms in Their Children With Oppositional Defiant Disorder: A Single Case Study', Arak Medical University Journal, 22(4), pp.134-145. magiran.com/p2040981
زهرا جمالی؛ آناهیتا خدابخشی کولایی. "اثربخشی آموزش والدگری مدیریت رفتار از طریق تلفن همراه به مادران بر کاهش نشانگان ضدیت و پرخاشگری کودکان با اختلال نافرمانی مقابله ای همراه با بیش جنبشی: مطالعه موردی". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22 ،4 ، 1398، 134-145. magiran.com/p2040981
Zahra Jamali; Anahita Khodabakhshi Koolaee. "The Effectiveness of Parenting Behavior Management Training Via Cell Phone on Mothers in Reducing Oppositional and Aggression Symptoms in Their Children With Oppositional Defiant Disorder: A Single Case Study", Arak Medical University Journal, 22, 4, 2019, 134-145. magiran.com/p2040981
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال