ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهناز ملکی، زهرا رئیسی، (1397). تاثیر اجرای تمرینات در دو محیط آبی و خشکی بر کاهش درد، بهبود قدرت عضلانی و متغیرهای کینتیکی و کینماتیکی در افراد مبتلا به کمر درد مزمن: یک مطالعه ی مروری توصیفی، مجله بیومکانیک ورزشی، 4(3)، 1. magiran.com/p2041148
Behnaz Maleki, Zahra Raisi, (2018). The effect of exercises in two water and dry environments on reduction pain , improvement of muscle strength and kinetic and kinematic variables in people with chronic low back pain: a descriptive review study, Journal of Sport Biomechanics, 4(3), 1. magiran.com/p2041148
بهناز ملکی، زهرا رئیسی، تاثیر اجرای تمرینات در دو محیط آبی و خشکی بر کاهش درد، بهبود قدرت عضلانی و متغیرهای کینتیکی و کینماتیکی در افراد مبتلا به کمر درد مزمن: یک مطالعه ی مروری توصیفی. مجله بیومکانیک ورزشی، 1397؛ 4(3): 1. magiran.com/p2041148
Behnaz Maleki, Zahra Raisi, The effect of exercises in two water and dry environments on reduction pain , improvement of muscle strength and kinetic and kinematic variables in people with chronic low back pain: a descriptive review study, Journal of Sport Biomechanics, 2018; 4(3): 1. magiran.com/p2041148
بهناز ملکی، زهرا رئیسی، "تاثیر اجرای تمرینات در دو محیط آبی و خشکی بر کاهش درد، بهبود قدرت عضلانی و متغیرهای کینتیکی و کینماتیکی در افراد مبتلا به کمر درد مزمن: یک مطالعه ی مروری توصیفی"، مجله بیومکانیک ورزشی 4، شماره 3 (1397): 1. magiran.com/p2041148
Behnaz Maleki, Zahra Raisi, "The effect of exercises in two water and dry environments on reduction pain , improvement of muscle strength and kinetic and kinematic variables in people with chronic low back pain: a descriptive review study", Journal of Sport Biomechanics 4, no.3 (2018): 1. magiran.com/p2041148
بهناز ملکی، زهرا رئیسی، (1397). 'تاثیر اجرای تمرینات در دو محیط آبی و خشکی بر کاهش درد، بهبود قدرت عضلانی و متغیرهای کینتیکی و کینماتیکی در افراد مبتلا به کمر درد مزمن: یک مطالعه ی مروری توصیفی'، مجله بیومکانیک ورزشی، 4(3)، صص.1. magiran.com/p2041148
Behnaz Maleki, Zahra Raisi, (2018). 'The effect of exercises in two water and dry environments on reduction pain , improvement of muscle strength and kinetic and kinematic variables in people with chronic low back pain: a descriptive review study', Journal of Sport Biomechanics, 4(3), pp.1. magiran.com/p2041148
بهناز ملکی؛ زهرا رئیسی. "تاثیر اجرای تمرینات در دو محیط آبی و خشکی بر کاهش درد، بهبود قدرت عضلانی و متغیرهای کینتیکی و کینماتیکی در افراد مبتلا به کمر درد مزمن: یک مطالعه ی مروری توصیفی". مجله بیومکانیک ورزشی، 4 ،3 ، 1397، 1. magiran.com/p2041148
Behnaz Maleki; Zahra Raisi. "The effect of exercises in two water and dry environments on reduction pain , improvement of muscle strength and kinetic and kinematic variables in people with chronic low back pain: a descriptive review study", Journal of Sport Biomechanics, 4, 3, 2018, 1. magiran.com/p2041148
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال