ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا دلالیان، فاطمه ذبیحی، انورالسادات پاک نژاد، مینا خوش خوان، (1398). بررسی تاثیر پر مرغ، ورمی کمپوست و هومات پتاسیم بر روی خصوصیات فیزیکی خاک، نشریه آب و خاک، 33(3)، 417-430. magiran.com/p2041178
mohammadreza dalalian, fatemeh zabihi, anvarossadat paknejad, mina khoshkhan, (2019). Investigating the Impact of Chicken Feather, Vermicompost and Potassium Humate on the Physical Properties of Soil, Journal of water and soil, 33(3), 417-430. magiran.com/p2041178
محمدرضا دلالیان، فاطمه ذبیحی، انورالسادات پاک نژاد، مینا خوش خوان، بررسی تاثیر پر مرغ، ورمی کمپوست و هومات پتاسیم بر روی خصوصیات فیزیکی خاک. نشریه آب و خاک، 1398؛ 33(3): 417-430. magiran.com/p2041178
mohammadreza dalalian, fatemeh zabihi, anvarossadat paknejad, mina khoshkhan, Investigating the Impact of Chicken Feather, Vermicompost and Potassium Humate on the Physical Properties of Soil, Journal of water and soil, 2019; 33(3): 417-430. magiran.com/p2041178
محمدرضا دلالیان، فاطمه ذبیحی، انورالسادات پاک نژاد، مینا خوش خوان، "بررسی تاثیر پر مرغ، ورمی کمپوست و هومات پتاسیم بر روی خصوصیات فیزیکی خاک"، نشریه آب و خاک 33، شماره 3 (1398): 417-430. magiran.com/p2041178
mohammadreza dalalian, fatemeh zabihi, anvarossadat paknejad, mina khoshkhan, "Investigating the Impact of Chicken Feather, Vermicompost and Potassium Humate on the Physical Properties of Soil", Journal of water and soil 33, no.3 (2019): 417-430. magiran.com/p2041178
محمدرضا دلالیان، فاطمه ذبیحی، انورالسادات پاک نژاد، مینا خوش خوان، (1398). 'بررسی تاثیر پر مرغ، ورمی کمپوست و هومات پتاسیم بر روی خصوصیات فیزیکی خاک'، نشریه آب و خاک، 33(3)، صص.417-430. magiran.com/p2041178
mohammadreza dalalian, fatemeh zabihi, anvarossadat paknejad, mina khoshkhan, (2019). 'Investigating the Impact of Chicken Feather, Vermicompost and Potassium Humate on the Physical Properties of Soil', Journal of water and soil, 33(3), pp.417-430. magiran.com/p2041178
محمدرضا دلالیان؛ فاطمه ذبیحی؛ انورالسادات پاک نژاد؛ مینا خوش خوان. "بررسی تاثیر پر مرغ، ورمی کمپوست و هومات پتاسیم بر روی خصوصیات فیزیکی خاک". نشریه آب و خاک، 33 ،3 ، 1398، 417-430. magiran.com/p2041178
mohammadreza dalalian; fatemeh zabihi; anvarossadat paknejad; mina khoshkhan. "Investigating the Impact of Chicken Feather, Vermicompost and Potassium Humate on the Physical Properties of Soil", Journal of water and soil, 33, 3, 2019, 417-430. magiran.com/p2041178
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال