ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا سالاری، پژمان طهماسبی، فرزانه نیکوخواه، مهدی پژوهش، (1398). اثر متقابل رهاسازی اراضی و شرایط اقلیمی بر ذخایر ماده آلی در ذرات اولیه خاک در مراتع مناطق استپی، نشریه آب و خاک، 33(3)، 431-443. magiran.com/p2041180
samira salari, Pejhman Tahmasebi, Farzaneh Nikookhah, Mehdi Pajouhesh, (2019). The Effect of Interaction of Land Abandonment and Climate Conditions on Restoration of Organic Matter in Primary Soil Particles in the Rangeland of Steppe Regions, Journal of water and soil, 33(3), 431-443. magiran.com/p2041180
سمیرا سالاری، پژمان طهماسبی، فرزانه نیکوخواه، مهدی پژوهش، اثر متقابل رهاسازی اراضی و شرایط اقلیمی بر ذخایر ماده آلی در ذرات اولیه خاک در مراتع مناطق استپی. نشریه آب و خاک، 1398؛ 33(3): 431-443. magiran.com/p2041180
samira salari, Pejhman Tahmasebi, Farzaneh Nikookhah, Mehdi Pajouhesh, The Effect of Interaction of Land Abandonment and Climate Conditions on Restoration of Organic Matter in Primary Soil Particles in the Rangeland of Steppe Regions, Journal of water and soil, 2019; 33(3): 431-443. magiran.com/p2041180
سمیرا سالاری، پژمان طهماسبی، فرزانه نیکوخواه، مهدی پژوهش، "اثر متقابل رهاسازی اراضی و شرایط اقلیمی بر ذخایر ماده آلی در ذرات اولیه خاک در مراتع مناطق استپی"، نشریه آب و خاک 33، شماره 3 (1398): 431-443. magiran.com/p2041180
samira salari, Pejhman Tahmasebi, Farzaneh Nikookhah, Mehdi Pajouhesh, "The Effect of Interaction of Land Abandonment and Climate Conditions on Restoration of Organic Matter in Primary Soil Particles in the Rangeland of Steppe Regions", Journal of water and soil 33, no.3 (2019): 431-443. magiran.com/p2041180
سمیرا سالاری، پژمان طهماسبی، فرزانه نیکوخواه، مهدی پژوهش، (1398). 'اثر متقابل رهاسازی اراضی و شرایط اقلیمی بر ذخایر ماده آلی در ذرات اولیه خاک در مراتع مناطق استپی'، نشریه آب و خاک، 33(3)، صص.431-443. magiran.com/p2041180
samira salari, Pejhman Tahmasebi, Farzaneh Nikookhah, Mehdi Pajouhesh, (2019). 'The Effect of Interaction of Land Abandonment and Climate Conditions on Restoration of Organic Matter in Primary Soil Particles in the Rangeland of Steppe Regions', Journal of water and soil, 33(3), pp.431-443. magiran.com/p2041180
سمیرا سالاری؛ پژمان طهماسبی؛ فرزانه نیکوخواه؛ مهدی پژوهش. "اثر متقابل رهاسازی اراضی و شرایط اقلیمی بر ذخایر ماده آلی در ذرات اولیه خاک در مراتع مناطق استپی". نشریه آب و خاک، 33 ،3 ، 1398، 431-443. magiran.com/p2041180
samira salari; Pejhman Tahmasebi; Farzaneh Nikookhah; Mehdi Pajouhesh. "The Effect of Interaction of Land Abandonment and Climate Conditions on Restoration of Organic Matter in Primary Soil Particles in the Rangeland of Steppe Regions", Journal of water and soil, 33, 3, 2019, 431-443. magiran.com/p2041180
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال