ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکبر کریمی، مصطفی چرم، عبدالامیر معزی، نعیمه عنایتی، (1398). تاثیر زغال زیستی باگاس نیشکر بر توزیع شکل های شیمیایی روی در یک خاک آهکی، نشریه آب و خاک، 33(3)، 445-461. magiran.com/p2041182
Akbar Karimi, Mostafa Chorom, Naeimeh Enayatiz, abdolamir moezzi, (2019). Effect of Sugarcane Bagasse Derived Biochar on Distribution of Zinc Fractions in a Calcareous Soil, Journal of water and soil, 33(3), 445-461. magiran.com/p2041182
اکبر کریمی، مصطفی چرم، عبدالامیر معزی، نعیمه عنایتی، تاثیر زغال زیستی باگاس نیشکر بر توزیع شکل های شیمیایی روی در یک خاک آهکی. نشریه آب و خاک، 1398؛ 33(3): 445-461. magiran.com/p2041182
Akbar Karimi, Mostafa Chorom, Naeimeh Enayatiz, abdolamir moezzi, Effect of Sugarcane Bagasse Derived Biochar on Distribution of Zinc Fractions in a Calcareous Soil, Journal of water and soil, 2019; 33(3): 445-461. magiran.com/p2041182
اکبر کریمی، مصطفی چرم، عبدالامیر معزی، نعیمه عنایتی، "تاثیر زغال زیستی باگاس نیشکر بر توزیع شکل های شیمیایی روی در یک خاک آهکی"، نشریه آب و خاک 33، شماره 3 (1398): 445-461. magiran.com/p2041182
Akbar Karimi, Mostafa Chorom, Naeimeh Enayatiz, abdolamir moezzi, "Effect of Sugarcane Bagasse Derived Biochar on Distribution of Zinc Fractions in a Calcareous Soil", Journal of water and soil 33, no.3 (2019): 445-461. magiran.com/p2041182
اکبر کریمی، مصطفی چرم، عبدالامیر معزی، نعیمه عنایتی، (1398). 'تاثیر زغال زیستی باگاس نیشکر بر توزیع شکل های شیمیایی روی در یک خاک آهکی'، نشریه آب و خاک، 33(3)، صص.445-461. magiran.com/p2041182
Akbar Karimi, Mostafa Chorom, Naeimeh Enayatiz, abdolamir moezzi, (2019). 'Effect of Sugarcane Bagasse Derived Biochar on Distribution of Zinc Fractions in a Calcareous Soil', Journal of water and soil, 33(3), pp.445-461. magiran.com/p2041182
اکبر کریمی؛ مصطفی چرم؛ عبدالامیر معزی؛ نعیمه عنایتی. "تاثیر زغال زیستی باگاس نیشکر بر توزیع شکل های شیمیایی روی در یک خاک آهکی". نشریه آب و خاک، 33 ،3 ، 1398، 445-461. magiran.com/p2041182
Akbar Karimi; Mostafa Chorom; Naeimeh Enayatiz; abdolamir moezzi. "Effect of Sugarcane Bagasse Derived Biochar on Distribution of Zinc Fractions in a Calcareous Soil", Journal of water and soil, 33, 3, 2019, 445-461. magiran.com/p2041182
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال