ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی رحمتی، ایرج اسکندری، مهدی کوسه لو، ولی فیضی، (1398). تغییرات ویژگی های فیزیکی خاک مزارع دیم دشت مراغه در اثر اعمال تیمارهای خاک ورزی حفاظتی و سنتی، نشریه آب و خاک، 33(3)، 477-478. magiran.com/p2041186
Mehdi Rahmati, Iraj Eskandari, Vali Feiziasl, Mehdi Kousehlou, (2019). Changes in Physical Properties of Soils after Five Years of Application of Conventional and Conservation Tillage Practices, Journal of water and soil, 33(3), 477-478. magiran.com/p2041186
مهدی رحمتی، ایرج اسکندری، مهدی کوسه لو، ولی فیضی، تغییرات ویژگی های فیزیکی خاک مزارع دیم دشت مراغه در اثر اعمال تیمارهای خاک ورزی حفاظتی و سنتی. نشریه آب و خاک، 1398؛ 33(3): 477-478. magiran.com/p2041186
Mehdi Rahmati, Iraj Eskandari, Vali Feiziasl, Mehdi Kousehlou, Changes in Physical Properties of Soils after Five Years of Application of Conventional and Conservation Tillage Practices, Journal of water and soil, 2019; 33(3): 477-478. magiran.com/p2041186
مهدی رحمتی، ایرج اسکندری، مهدی کوسه لو، ولی فیضی، "تغییرات ویژگی های فیزیکی خاک مزارع دیم دشت مراغه در اثر اعمال تیمارهای خاک ورزی حفاظتی و سنتی"، نشریه آب و خاک 33، شماره 3 (1398): 477-478. magiran.com/p2041186
Mehdi Rahmati, Iraj Eskandari, Vali Feiziasl, Mehdi Kousehlou, "Changes in Physical Properties of Soils after Five Years of Application of Conventional and Conservation Tillage Practices", Journal of water and soil 33, no.3 (2019): 477-478. magiran.com/p2041186
مهدی رحمتی، ایرج اسکندری، مهدی کوسه لو، ولی فیضی، (1398). 'تغییرات ویژگی های فیزیکی خاک مزارع دیم دشت مراغه در اثر اعمال تیمارهای خاک ورزی حفاظتی و سنتی'، نشریه آب و خاک، 33(3)، صص.477-478. magiran.com/p2041186
Mehdi Rahmati, Iraj Eskandari, Vali Feiziasl, Mehdi Kousehlou, (2019). 'Changes in Physical Properties of Soils after Five Years of Application of Conventional and Conservation Tillage Practices', Journal of water and soil, 33(3), pp.477-478. magiran.com/p2041186
مهدی رحمتی؛ ایرج اسکندری؛ مهدی کوسه لو؛ ولی فیضی. "تغییرات ویژگی های فیزیکی خاک مزارع دیم دشت مراغه در اثر اعمال تیمارهای خاک ورزی حفاظتی و سنتی". نشریه آب و خاک، 33 ،3 ، 1398، 477-478. magiran.com/p2041186
Mehdi Rahmati; Iraj Eskandari; Vali Feiziasl; Mehdi Kousehlou. "Changes in Physical Properties of Soils after Five Years of Application of Conventional and Conservation Tillage Practices", Journal of water and soil, 33, 3, 2019, 477-478. magiran.com/p2041186
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال