ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم سپهر، عباس صمدی، محسن برین، بهنام دولتی، میرحسن رسولی، رحمت الله رنجبر، (1398). جداسازی باکتری های حل کننده کانی های سیلیکاتی از ریزوسفر توتون (Nicotiana tabacum L.) و بررسی کارایی آن ها در فراهمی پتاسیم خاک، نشریه آب و خاک، 33(3)، 489-500. magiran.com/p2041187
Ebrahim Sepehr, Abas Samadi, Mohsen Barin, behnam Dovlati, MirHasan Rasouli, R. Ranjbar, (2019). Isolation of Silicate Minerals-Solubilizing Bacteria from Tobacco (Nicotiana tabacum L.) Rhizosphere and Evaluation of their Efficiency on Soil Potassium Release, Journal of water and soil, 33(3), 489-500. magiran.com/p2041187
ابراهیم سپهر، عباس صمدی، محسن برین، بهنام دولتی، میرحسن رسولی، رحمت الله رنجبر، جداسازی باکتری های حل کننده کانی های سیلیکاتی از ریزوسفر توتون (Nicotiana tabacum L.) و بررسی کارایی آن ها در فراهمی پتاسیم خاک. نشریه آب و خاک، 1398؛ 33(3): 489-500. magiran.com/p2041187
Ebrahim Sepehr, Abas Samadi, Mohsen Barin, behnam Dovlati, MirHasan Rasouli, R. Ranjbar, Isolation of Silicate Minerals-Solubilizing Bacteria from Tobacco (Nicotiana tabacum L.) Rhizosphere and Evaluation of their Efficiency on Soil Potassium Release, Journal of water and soil, 2019; 33(3): 489-500. magiran.com/p2041187
ابراهیم سپهر، عباس صمدی، محسن برین، بهنام دولتی، میرحسن رسولی، رحمت الله رنجبر، "جداسازی باکتری های حل کننده کانی های سیلیکاتی از ریزوسفر توتون (Nicotiana tabacum L.) و بررسی کارایی آن ها در فراهمی پتاسیم خاک"، نشریه آب و خاک 33، شماره 3 (1398): 489-500. magiran.com/p2041187
Ebrahim Sepehr, Abas Samadi, Mohsen Barin, behnam Dovlati, MirHasan Rasouli, R. Ranjbar, "Isolation of Silicate Minerals-Solubilizing Bacteria from Tobacco (Nicotiana tabacum L.) Rhizosphere and Evaluation of their Efficiency on Soil Potassium Release", Journal of water and soil 33, no.3 (2019): 489-500. magiran.com/p2041187
ابراهیم سپهر، عباس صمدی، محسن برین، بهنام دولتی، میرحسن رسولی، رحمت الله رنجبر، (1398). 'جداسازی باکتری های حل کننده کانی های سیلیکاتی از ریزوسفر توتون (Nicotiana tabacum L.) و بررسی کارایی آن ها در فراهمی پتاسیم خاک'، نشریه آب و خاک، 33(3)، صص.489-500. magiran.com/p2041187
Ebrahim Sepehr, Abas Samadi, Mohsen Barin, behnam Dovlati, MirHasan Rasouli, R. Ranjbar, (2019). 'Isolation of Silicate Minerals-Solubilizing Bacteria from Tobacco (Nicotiana tabacum L.) Rhizosphere and Evaluation of their Efficiency on Soil Potassium Release', Journal of water and soil, 33(3), pp.489-500. magiran.com/p2041187
ابراهیم سپهر؛ عباس صمدی؛ محسن برین؛ بهنام دولتی؛ میرحسن رسولی؛ رحمت الله رنجبر. "جداسازی باکتری های حل کننده کانی های سیلیکاتی از ریزوسفر توتون (Nicotiana tabacum L.) و بررسی کارایی آن ها در فراهمی پتاسیم خاک". نشریه آب و خاک، 33 ،3 ، 1398، 489-500. magiran.com/p2041187
Ebrahim Sepehr; Abas Samadi; Mohsen Barin; behnam Dovlati; MirHasan Rasouli; R. Ranjbar. "Isolation of Silicate Minerals-Solubilizing Bacteria from Tobacco (Nicotiana tabacum L.) Rhizosphere and Evaluation of their Efficiency on Soil Potassium Release", Journal of water and soil, 33, 3, 2019, 489-500. magiran.com/p2041187
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال