ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس قدیمی، زهرا کاظمی، (1398). مشروطه خواهی یا مشروطه بازی (تحلیلی بر ماهیت و مفهوم مشروطه ایرانی از دیدگاه هفته نامه ملانصرالدین)، نشریه تحقیقات تاریخ اجتماعی، 9(1)، 253-269. magiran.com/p2041347
Abbas Ghadimi, Zahra Kazemi , (2019). Constitutionalist or Constitution-fancier (An analysis on nature and conception of Irannian constitution from Mollanasreddin weekly magazine point of view), Tahqiq?t-e T?rikh-e Ejtem?’i, 9(1), 253-269. magiran.com/p2041347
عباس قدیمی، زهرا کاظمی، مشروطه خواهی یا مشروطه بازی (تحلیلی بر ماهیت و مفهوم مشروطه ایرانی از دیدگاه هفته نامه ملانصرالدین). نشریه تحقیقات تاریخ اجتماعی، 1398؛ 9(1): 253-269. magiran.com/p2041347
Abbas Ghadimi, Zahra Kazemi , Constitutionalist or Constitution-fancier (An analysis on nature and conception of Irannian constitution from Mollanasreddin weekly magazine point of view), Tahqiq?t-e T?rikh-e Ejtem?’i, 2019; 9(1): 253-269. magiran.com/p2041347
عباس قدیمی، زهرا کاظمی، "مشروطه خواهی یا مشروطه بازی (تحلیلی بر ماهیت و مفهوم مشروطه ایرانی از دیدگاه هفته نامه ملانصرالدین)"، نشریه تحقیقات تاریخ اجتماعی 9، شماره 1 (1398): 253-269. magiran.com/p2041347
Abbas Ghadimi, Zahra Kazemi , "Constitutionalist or Constitution-fancier (An analysis on nature and conception of Irannian constitution from Mollanasreddin weekly magazine point of view)", Tahqiq?t-e T?rikh-e Ejtem?’i 9, no.1 (2019): 253-269. magiran.com/p2041347
عباس قدیمی، زهرا کاظمی، (1398). 'مشروطه خواهی یا مشروطه بازی (تحلیلی بر ماهیت و مفهوم مشروطه ایرانی از دیدگاه هفته نامه ملانصرالدین)'، نشریه تحقیقات تاریخ اجتماعی، 9(1)، صص.253-269. magiran.com/p2041347
Abbas Ghadimi, Zahra Kazemi , (2019). 'Constitutionalist or Constitution-fancier (An analysis on nature and conception of Irannian constitution from Mollanasreddin weekly magazine point of view)', Tahqiq?t-e T?rikh-e Ejtem?’i, 9(1), pp.253-269. magiran.com/p2041347
عباس قدیمی؛ زهرا کاظمی. "مشروطه خواهی یا مشروطه بازی (تحلیلی بر ماهیت و مفهوم مشروطه ایرانی از دیدگاه هفته نامه ملانصرالدین)". نشریه تحقیقات تاریخ اجتماعی، 9 ،1 ، 1398، 253-269. magiran.com/p2041347
Abbas Ghadimi; Zahra Kazemi . "Constitutionalist or Constitution-fancier (An analysis on nature and conception of Irannian constitution from Mollanasreddin weekly magazine point of view)", Tahqiq?t-e T?rikh-e Ejtem?’i, 9, 1, 2019, 253-269. magiran.com/p2041347
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال