ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحمت الله فرخی، محمدحسین رمضانی قوام آبادی، (1398). دیوان دادگستری اروپا و مسئله تقابل اهداف اقتصادی با ملاحظات زیست محیطی، مجله حقوقی بین المللی، 36(61)، 75-108. magiran.com/p2041390
Rahmat Farrokhi , Mohammad Hossein Ramazani Ghavamabadi, (2019). The European Court of Justice and the Problem of Conflict between Economic Goals and Environmental Considerations, International Law Review, 36(61), 75-108. magiran.com/p2041390
رحمت الله فرخی، محمدحسین رمضانی قوام آبادی، دیوان دادگستری اروپا و مسئله تقابل اهداف اقتصادی با ملاحظات زیست محیطی. مجله حقوقی بین المللی، 1398؛ 36(61): 75-108. magiran.com/p2041390
Rahmat Farrokhi , Mohammad Hossein Ramazani Ghavamabadi, The European Court of Justice and the Problem of Conflict between Economic Goals and Environmental Considerations, International Law Review, 2019; 36(61): 75-108. magiran.com/p2041390
رحمت الله فرخی، محمدحسین رمضانی قوام آبادی، "دیوان دادگستری اروپا و مسئله تقابل اهداف اقتصادی با ملاحظات زیست محیطی"، مجله حقوقی بین المللی 36، شماره 61 (1398): 75-108. magiran.com/p2041390
Rahmat Farrokhi , Mohammad Hossein Ramazani Ghavamabadi, "The European Court of Justice and the Problem of Conflict between Economic Goals and Environmental Considerations", International Law Review 36, no.61 (2019): 75-108. magiran.com/p2041390
رحمت الله فرخی، محمدحسین رمضانی قوام آبادی، (1398). 'دیوان دادگستری اروپا و مسئله تقابل اهداف اقتصادی با ملاحظات زیست محیطی'، مجله حقوقی بین المللی، 36(61)، صص.75-108. magiran.com/p2041390
Rahmat Farrokhi , Mohammad Hossein Ramazani Ghavamabadi, (2019). 'The European Court of Justice and the Problem of Conflict between Economic Goals and Environmental Considerations', International Law Review, 36(61), pp.75-108. magiran.com/p2041390
رحمت الله فرخی؛ محمدحسین رمضانی قوام آبادی. "دیوان دادگستری اروپا و مسئله تقابل اهداف اقتصادی با ملاحظات زیست محیطی". مجله حقوقی بین المللی، 36 ،61 ، 1398، 75-108. magiran.com/p2041390
Rahmat Farrokhi ; Mohammad Hossein Ramazani Ghavamabadi. "The European Court of Justice and the Problem of Conflict between Economic Goals and Environmental Considerations", International Law Review, 36, 61, 2019, 75-108. magiran.com/p2041390
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال