ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا نوعی ایران، اکبر رضایی، علی نقی اقدسی، (1398). تاثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر پردازش هیجانی و سرگردانی ذهنی در دانشآموزان دختر مقطع متوسطه دارای اضطراب امتحان، مجله سلامت جامعه، 13(2)، 1-10. magiran.com/p2041404
L Noei Iran, A Rezaei , AN Aghdasi, (2019). The Effect of Dialectical Behavioral Therapy on Emotional Processing and Mind Wandering in Female High School Students with Test Anxiety, Community Health Journal, 13(2), 1-10. magiran.com/p2041404
لیلا نوعی ایران، اکبر رضایی، علی نقی اقدسی، تاثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر پردازش هیجانی و سرگردانی ذهنی در دانشآموزان دختر مقطع متوسطه دارای اضطراب امتحان. مجله سلامت جامعه، 1398؛ 13(2): 1-10. magiran.com/p2041404
L Noei Iran, A Rezaei , AN Aghdasi, The Effect of Dialectical Behavioral Therapy on Emotional Processing and Mind Wandering in Female High School Students with Test Anxiety, Community Health Journal, 2019; 13(2): 1-10. magiran.com/p2041404
لیلا نوعی ایران، اکبر رضایی، علی نقی اقدسی، "تاثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر پردازش هیجانی و سرگردانی ذهنی در دانشآموزان دختر مقطع متوسطه دارای اضطراب امتحان"، مجله سلامت جامعه 13، شماره 2 (1398): 1-10. magiran.com/p2041404
L Noei Iran, A Rezaei , AN Aghdasi, "The Effect of Dialectical Behavioral Therapy on Emotional Processing and Mind Wandering in Female High School Students with Test Anxiety", Community Health Journal 13, no.2 (2019): 1-10. magiran.com/p2041404
لیلا نوعی ایران، اکبر رضایی، علی نقی اقدسی، (1398). 'تاثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر پردازش هیجانی و سرگردانی ذهنی در دانشآموزان دختر مقطع متوسطه دارای اضطراب امتحان'، مجله سلامت جامعه، 13(2)، صص.1-10. magiran.com/p2041404
L Noei Iran, A Rezaei , AN Aghdasi, (2019). 'The Effect of Dialectical Behavioral Therapy on Emotional Processing and Mind Wandering in Female High School Students with Test Anxiety', Community Health Journal, 13(2), pp.1-10. magiran.com/p2041404
لیلا نوعی ایران؛ اکبر رضایی؛ علی نقی اقدسی. "تاثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر پردازش هیجانی و سرگردانی ذهنی در دانشآموزان دختر مقطع متوسطه دارای اضطراب امتحان". مجله سلامت جامعه، 13 ،2 ، 1398، 1-10. magiran.com/p2041404
L Noei Iran; A Rezaei ; AN Aghdasi. "The Effect of Dialectical Behavioral Therapy on Emotional Processing and Mind Wandering in Female High School Students with Test Anxiety", Community Health Journal, 13, 2, 2019, 1-10. magiran.com/p2041404
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال