ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا مجدی زاده، اعظم راودراد، زهره طاهر، (1398). قهرمان اسطوره ای در سینمای مسعود کیمیایی، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 15(55)، 81-106. magiran.com/p2041436
Zahra Majdizade, Azam Ravadrad, Zohreh Taher, (2019). The Mythological Hero in the Cinema of Masoud Kimiai, Journal of Cultural Studies Communication, 15(55), 81-106. magiran.com/p2041436
زهرا مجدی زاده، اعظم راودراد، زهره طاهر، قهرمان اسطوره ای در سینمای مسعود کیمیایی. فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 1398؛ 15(55): 81-106. magiran.com/p2041436
Zahra Majdizade, Azam Ravadrad, Zohreh Taher, The Mythological Hero in the Cinema of Masoud Kimiai, Journal of Cultural Studies Communication, 2019; 15(55): 81-106. magiran.com/p2041436
زهرا مجدی زاده، اعظم راودراد، زهره طاهر، "قهرمان اسطوره ای در سینمای مسعود کیمیایی"، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات 15، شماره 55 (1398): 81-106. magiran.com/p2041436
Zahra Majdizade, Azam Ravadrad, Zohreh Taher, "The Mythological Hero in the Cinema of Masoud Kimiai", Journal of Cultural Studies Communication 15, no.55 (2019): 81-106. magiran.com/p2041436
زهرا مجدی زاده، اعظم راودراد، زهره طاهر، (1398). 'قهرمان اسطوره ای در سینمای مسعود کیمیایی'، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 15(55)، صص.81-106. magiran.com/p2041436
Zahra Majdizade, Azam Ravadrad, Zohreh Taher, (2019). 'The Mythological Hero in the Cinema of Masoud Kimiai', Journal of Cultural Studies Communication, 15(55), pp.81-106. magiran.com/p2041436
زهرا مجدی زاده؛ اعظم راودراد؛ زهره طاهر. "قهرمان اسطوره ای در سینمای مسعود کیمیایی". فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 15 ،55 ، 1398، 81-106. magiran.com/p2041436
Zahra Majdizade; Azam Ravadrad; Zohreh Taher. "The Mythological Hero in the Cinema of Masoud Kimiai", Journal of Cultural Studies Communication, 15, 55, 2019, 81-106. magiran.com/p2041436
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال