ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین افخمی، مسعود علیدادی، (1398). پوشش خبری ملی شدن صنعت نفت در روزنامه های بسوی آینده و باختر امروز (تحلیل محتوای مطالب دو روزنامه چهار هفته قبل و بعد از رویداد ملی شدن صنعت نفت)، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 15(55)، 207-225. magiran.com/p2041441
Hosein Afkhami, Masoud Alidadi , (2019). Press Coverage of the Iranian Oil industry Nationalization -1950(A Content Analysis of Daily Bakhtar-e- Emrooz and Be-Sooy-e-Ayandeeh during Four weeks before and after the Event), Journal of Cultural Studies Communication, 15(55), 207-225. magiran.com/p2041441
حسین افخمی، مسعود علیدادی، پوشش خبری ملی شدن صنعت نفت در روزنامه های بسوی آینده و باختر امروز (تحلیل محتوای مطالب دو روزنامه چهار هفته قبل و بعد از رویداد ملی شدن صنعت نفت). فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 1398؛ 15(55): 207-225. magiran.com/p2041441
Hosein Afkhami, Masoud Alidadi , Press Coverage of the Iranian Oil industry Nationalization -1950(A Content Analysis of Daily Bakhtar-e- Emrooz and Be-Sooy-e-Ayandeeh during Four weeks before and after the Event), Journal of Cultural Studies Communication, 2019; 15(55): 207-225. magiran.com/p2041441
حسین افخمی، مسعود علیدادی، "پوشش خبری ملی شدن صنعت نفت در روزنامه های بسوی آینده و باختر امروز (تحلیل محتوای مطالب دو روزنامه چهار هفته قبل و بعد از رویداد ملی شدن صنعت نفت)"، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات 15، شماره 55 (1398): 207-225. magiran.com/p2041441
Hosein Afkhami, Masoud Alidadi , "Press Coverage of the Iranian Oil industry Nationalization -1950(A Content Analysis of Daily Bakhtar-e- Emrooz and Be-Sooy-e-Ayandeeh during Four weeks before and after the Event)", Journal of Cultural Studies Communication 15, no.55 (2019): 207-225. magiran.com/p2041441
حسین افخمی، مسعود علیدادی، (1398). 'پوشش خبری ملی شدن صنعت نفت در روزنامه های بسوی آینده و باختر امروز (تحلیل محتوای مطالب دو روزنامه چهار هفته قبل و بعد از رویداد ملی شدن صنعت نفت)'، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 15(55)، صص.207-225. magiran.com/p2041441
Hosein Afkhami, Masoud Alidadi , (2019). 'Press Coverage of the Iranian Oil industry Nationalization -1950(A Content Analysis of Daily Bakhtar-e- Emrooz and Be-Sooy-e-Ayandeeh during Four weeks before and after the Event)', Journal of Cultural Studies Communication, 15(55), pp.207-225. magiran.com/p2041441
حسین افخمی؛ مسعود علیدادی. "پوشش خبری ملی شدن صنعت نفت در روزنامه های بسوی آینده و باختر امروز (تحلیل محتوای مطالب دو روزنامه چهار هفته قبل و بعد از رویداد ملی شدن صنعت نفت)". فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 15 ،55 ، 1398، 207-225. magiran.com/p2041441
Hosein Afkhami; Masoud Alidadi . "Press Coverage of the Iranian Oil industry Nationalization -1950(A Content Analysis of Daily Bakhtar-e- Emrooz and Be-Sooy-e-Ayandeeh during Four weeks before and after the Event)", Journal of Cultural Studies Communication, 15, 55, 2019, 207-225. magiran.com/p2041441
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال