ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد ستایشی اظهری، افشین چراغ نورانی، حسن میرزاحسینی، (1398). مقایسه خودنظم دهی در نیمرخ های مختلف انگیزشی دانشجویان علوم پزشکی: تحلیل فرد - محور، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12(3)، 63-72. magiran.com/p2041486
Mohammad Setayeshiazhari, Afshin Cheraghnoorani, Hasan Mirzahoeini, (2019). Comparing self-regulation in different motivational profiles in university students: a person centered analysis, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 12(3), 63-72. magiran.com/p2041486
محمد ستایشی اظهری، افشین چراغ نورانی، حسن میرزاحسینی، مقایسه خودنظم دهی در نیمرخ های مختلف انگیزشی دانشجویان علوم پزشکی: تحلیل فرد - محور. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 1398؛ 12(3): 63-72. magiran.com/p2041486
Mohammad Setayeshiazhari, Afshin Cheraghnoorani, Hasan Mirzahoeini, Comparing self-regulation in different motivational profiles in university students: a person centered analysis, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 2019; 12(3): 63-72. magiran.com/p2041486
محمد ستایشی اظهری، افشین چراغ نورانی، حسن میرزاحسینی، "مقایسه خودنظم دهی در نیمرخ های مختلف انگیزشی دانشجویان علوم پزشکی: تحلیل فرد - محور"، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 12، شماره 3 (1398): 63-72. magiran.com/p2041486
Mohammad Setayeshiazhari, Afshin Cheraghnoorani, Hasan Mirzahoeini, "Comparing self-regulation in different motivational profiles in university students: a person centered analysis", Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences 12, no.3 (2019): 63-72. magiran.com/p2041486
محمد ستایشی اظهری، افشین چراغ نورانی، حسن میرزاحسینی، (1398). 'مقایسه خودنظم دهی در نیمرخ های مختلف انگیزشی دانشجویان علوم پزشکی: تحلیل فرد - محور'، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12(3)، صص.63-72. magiran.com/p2041486
Mohammad Setayeshiazhari, Afshin Cheraghnoorani, Hasan Mirzahoeini, (2019). 'Comparing self-regulation in different motivational profiles in university students: a person centered analysis', Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 12(3), pp.63-72. magiran.com/p2041486
محمد ستایشی اظهری؛ افشین چراغ نورانی؛ حسن میرزاحسینی. "مقایسه خودنظم دهی در نیمرخ های مختلف انگیزشی دانشجویان علوم پزشکی: تحلیل فرد - محور". نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12 ،3 ، 1398، 63-72. magiran.com/p2041486
Mohammad Setayeshiazhari; Afshin Cheraghnoorani; Hasan Mirzahoeini. "Comparing self-regulation in different motivational profiles in university students: a person centered analysis", Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 12, 3, 2019, 63-72. magiran.com/p2041486
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال