ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مسعود سلیمان پور، بهرام هدایتی، مجید صوفی، محمد جواد روستا، صمد شادفر، (1398). تعیین آستانه موثرترین عوامل بر افزایش طول خندق ها با استفاده از الگوریتم های داده کاوی و درخت تصمیم CART (بررسی موردی: حوزه آبخیز قاضیان، استان فارس)، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 72(2)، 409-426. magiran.com/p2041515
Seyed Masoud Soleimanpour , Bahram Hedayati, Majid Soufi, Mohammad Javad Rousta, Samad Shadfar, (2019). Determining the threshold of the most effective factors on increasing the length of gullies using data-mining algorithms and CART Decision Tree (Case study: Ghazian Watershed in Fars Province), Journal of Range and Watershed Management, 72(2), 409-426. magiran.com/p2041515
سید مسعود سلیمان پور، بهرام هدایتی، مجید صوفی، محمد جواد روستا، صمد شادفر، تعیین آستانه موثرترین عوامل بر افزایش طول خندق ها با استفاده از الگوریتم های داده کاوی و درخت تصمیم CART (بررسی موردی: حوزه آبخیز قاضیان، استان فارس). فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 1398؛ 72(2): 409-426. magiran.com/p2041515
Seyed Masoud Soleimanpour , Bahram Hedayati, Majid Soufi, Mohammad Javad Rousta, Samad Shadfar, Determining the threshold of the most effective factors on increasing the length of gullies using data-mining algorithms and CART Decision Tree (Case study: Ghazian Watershed in Fars Province), Journal of Range and Watershed Management, 2019; 72(2): 409-426. magiran.com/p2041515
سید مسعود سلیمان پور، بهرام هدایتی، مجید صوفی، محمد جواد روستا، صمد شادفر، "تعیین آستانه موثرترین عوامل بر افزایش طول خندق ها با استفاده از الگوریتم های داده کاوی و درخت تصمیم CART (بررسی موردی: حوزه آبخیز قاضیان، استان فارس)"، فصلنامه مرتع و آبخیزداری 72، شماره 2 (1398): 409-426. magiran.com/p2041515
Seyed Masoud Soleimanpour , Bahram Hedayati, Majid Soufi, Mohammad Javad Rousta, Samad Shadfar, "Determining the threshold of the most effective factors on increasing the length of gullies using data-mining algorithms and CART Decision Tree (Case study: Ghazian Watershed in Fars Province)", Journal of Range and Watershed Management 72, no.2 (2019): 409-426. magiran.com/p2041515
سید مسعود سلیمان پور، بهرام هدایتی، مجید صوفی، محمد جواد روستا، صمد شادفر، (1398). 'تعیین آستانه موثرترین عوامل بر افزایش طول خندق ها با استفاده از الگوریتم های داده کاوی و درخت تصمیم CART (بررسی موردی: حوزه آبخیز قاضیان، استان فارس)'، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 72(2)، صص.409-426. magiran.com/p2041515
Seyed Masoud Soleimanpour , Bahram Hedayati, Majid Soufi, Mohammad Javad Rousta, Samad Shadfar, (2019). 'Determining the threshold of the most effective factors on increasing the length of gullies using data-mining algorithms and CART Decision Tree (Case study: Ghazian Watershed in Fars Province)', Journal of Range and Watershed Management, 72(2), pp.409-426. magiran.com/p2041515
سید مسعود سلیمان پور؛ بهرام هدایتی؛ مجید صوفی؛ محمد جواد روستا؛ صمد شادفر. "تعیین آستانه موثرترین عوامل بر افزایش طول خندق ها با استفاده از الگوریتم های داده کاوی و درخت تصمیم CART (بررسی موردی: حوزه آبخیز قاضیان، استان فارس)". فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 72 ،2 ، 1398، 409-426. magiran.com/p2041515
Seyed Masoud Soleimanpour ; Bahram Hedayati; Majid Soufi; Mohammad Javad Rousta; Samad Shadfar. "Determining the threshold of the most effective factors on increasing the length of gullies using data-mining algorithms and CART Decision Tree (Case study: Ghazian Watershed in Fars Province)", Journal of Range and Watershed Management, 72, 2, 2019, 409-426. magiran.com/p2041515
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال