ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا عرب، محمد میرزاخانی، کریم نوزاد، (1398). بررسی کارایی نیتروژن و عملکرد دانه لوبیا سفید تحت کاربرد تلفیقی کودهای آلی و زیستی، فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 29(3)، 1-11. magiran.com/p2041528
Leyla Arab, Mohammad Mirzakhani , Karim Nozad, (2019). Evaluation of Nitrogen Efficiency and Grain Yield of White Bean under Combined Application of Organic and Biological Fertilizers, Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 29(3), 1-11. magiran.com/p2041528
لیلا عرب، محمد میرزاخانی، کریم نوزاد، بررسی کارایی نیتروژن و عملکرد دانه لوبیا سفید تحت کاربرد تلفیقی کودهای آلی و زیستی. فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 1398؛ 29(3): 1-11. magiran.com/p2041528
Leyla Arab, Mohammad Mirzakhani , Karim Nozad, Evaluation of Nitrogen Efficiency and Grain Yield of White Bean under Combined Application of Organic and Biological Fertilizers, Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 2019; 29(3): 1-11. magiran.com/p2041528
لیلا عرب، محمد میرزاخانی، کریم نوزاد، "بررسی کارایی نیتروژن و عملکرد دانه لوبیا سفید تحت کاربرد تلفیقی کودهای آلی و زیستی"، فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار 29، شماره 3 (1398): 1-11. magiran.com/p2041528
Leyla Arab, Mohammad Mirzakhani , Karim Nozad, "Evaluation of Nitrogen Efficiency and Grain Yield of White Bean under Combined Application of Organic and Biological Fertilizers", Journal of Agricultural Science and Sustainable Production 29, no.3 (2019): 1-11. magiran.com/p2041528
لیلا عرب، محمد میرزاخانی، کریم نوزاد، (1398). 'بررسی کارایی نیتروژن و عملکرد دانه لوبیا سفید تحت کاربرد تلفیقی کودهای آلی و زیستی'، فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 29(3)، صص.1-11. magiran.com/p2041528
Leyla Arab, Mohammad Mirzakhani , Karim Nozad, (2019). 'Evaluation of Nitrogen Efficiency and Grain Yield of White Bean under Combined Application of Organic and Biological Fertilizers', Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 29(3), pp.1-11. magiran.com/p2041528
لیلا عرب؛ محمد میرزاخانی؛ کریم نوزاد. "بررسی کارایی نیتروژن و عملکرد دانه لوبیا سفید تحت کاربرد تلفیقی کودهای آلی و زیستی". فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار، 29 ،3 ، 1398، 1-11. magiran.com/p2041528
Leyla Arab; Mohammad Mirzakhani ; Karim Nozad. "Evaluation of Nitrogen Efficiency and Grain Yield of White Bean under Combined Application of Organic and Biological Fertilizers", Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 29, 3, 2019, 1-11. magiran.com/p2041528
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال