ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل علی اکبری، رضا مختاری ملک آبادی، سید چمران موسوی، (1398). سنجش عوامل تاثیرگذار بر زیستپذیری شهری (با تکیه بر شاخص آموزش) (مورد مطالعه: شهر یاسوج) تغییر کند، نشریه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، 60، 129-148. magiran.com/p2041633
Ismail Ali Akbar, Reza Mokhtari Malek Abadi, Seyyed Chamran Mousavi, (2019). Measuring factors affecting City livable (based on education index) (Case study: Yasouj City), Journal of research On Issues of Education, 60, 129-148. magiran.com/p2041633
اسماعیل علی اکبری، رضا مختاری ملک آبادی، سید چمران موسوی، سنجش عوامل تاثیرگذار بر زیستپذیری شهری (با تکیه بر شاخص آموزش) (مورد مطالعه: شهر یاسوج) تغییر کند. نشریه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، 1398؛ 60: 129-148. magiran.com/p2041633
Ismail Ali Akbar, Reza Mokhtari Malek Abadi, Seyyed Chamran Mousavi, Measuring factors affecting City livable (based on education index) (Case study: Yasouj City), Journal of research On Issues of Education, 2019; 60: 129-148. magiran.com/p2041633
اسماعیل علی اکبری، رضا مختاری ملک آبادی، سید چمران موسوی، "سنجش عوامل تاثیرگذار بر زیستپذیری شهری (با تکیه بر شاخص آموزش) (مورد مطالعه: شهر یاسوج) تغییر کند"، نشریه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت ،60 (1398): 129-148. magiran.com/p2041633
Ismail Ali Akbar, Reza Mokhtari Malek Abadi, Seyyed Chamran Mousavi, "Measuring factors affecting City livable (based on education index) (Case study: Yasouj City)", Journal of research On Issues of Education no. 60 (2019): 129-148. magiran.com/p2041633
اسماعیل علی اکبری، رضا مختاری ملک آبادی، سید چمران موسوی، (1398). 'سنجش عوامل تاثیرگذار بر زیستپذیری شهری (با تکیه بر شاخص آموزش) (مورد مطالعه: شهر یاسوج) تغییر کند'، نشریه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، 60، صص.129-148. magiran.com/p2041633
Ismail Ali Akbar, Reza Mokhtari Malek Abadi, Seyyed Chamran Mousavi, (2019). 'Measuring factors affecting City livable (based on education index) (Case study: Yasouj City)', Journal of research On Issues of Education, 60, pp.129-148. magiran.com/p2041633
اسماعیل علی اکبری؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ سید چمران موسوی. "سنجش عوامل تاثیرگذار بر زیستپذیری شهری (با تکیه بر شاخص آموزش) (مورد مطالعه: شهر یاسوج) تغییر کند". نشریه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، 60 ، 1398، 129-148. magiran.com/p2041633
Ismail Ali Akbar; Reza Mokhtari Malek Abadi; Seyyed Chamran Mousavi. "Measuring factors affecting City livable (based on education index) (Case study: Yasouj City)", Journal of research On Issues of Education, 60, 2019, 129-148. magiran.com/p2041633
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال