ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی قلیچ، حجت الله میرزایی، طاها ربانی، (1398). آینده نگاری شهری به مثابه رویکردی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری (با تاکید بر تجربه آینده نگاری کلان شهر تهران)، نشریه آینده پژوهی ایران، 4(1)، 51-69. magiran.com/p2041658
Hujjatullah Mirzaei, Taha Rabbani, morteza ghelich, (2019). Urban Forecasting As An Approach To Urban Policy And Planning (With Emphasis on Tehran Foresight), Journal of Iran Futures Studies, 4(1), 51-69. magiran.com/p2041658
مرتضی قلیچ، حجت الله میرزایی، طاها ربانی، آینده نگاری شهری به مثابه رویکردی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری (با تاکید بر تجربه آینده نگاری کلان شهر تهران). نشریه آینده پژوهی ایران، 1398؛ 4(1): 51-69. magiran.com/p2041658
Hujjatullah Mirzaei, Taha Rabbani, morteza ghelich, Urban Forecasting As An Approach To Urban Policy And Planning (With Emphasis on Tehran Foresight), Journal of Iran Futures Studies, 2019; 4(1): 51-69. magiran.com/p2041658
مرتضی قلیچ، حجت الله میرزایی، طاها ربانی، "آینده نگاری شهری به مثابه رویکردی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری (با تاکید بر تجربه آینده نگاری کلان شهر تهران)"، نشریه آینده پژوهی ایران 4، شماره 1 (1398): 51-69. magiran.com/p2041658
Hujjatullah Mirzaei, Taha Rabbani, morteza ghelich, "Urban Forecasting As An Approach To Urban Policy And Planning (With Emphasis on Tehran Foresight)", Journal of Iran Futures Studies 4, no.1 (2019): 51-69. magiran.com/p2041658
مرتضی قلیچ، حجت الله میرزایی، طاها ربانی، (1398). 'آینده نگاری شهری به مثابه رویکردی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری (با تاکید بر تجربه آینده نگاری کلان شهر تهران)'، نشریه آینده پژوهی ایران، 4(1)، صص.51-69. magiran.com/p2041658
Hujjatullah Mirzaei, Taha Rabbani, morteza ghelich, (2019). 'Urban Forecasting As An Approach To Urban Policy And Planning (With Emphasis on Tehran Foresight)', Journal of Iran Futures Studies, 4(1), pp.51-69. magiran.com/p2041658
مرتضی قلیچ؛ حجت الله میرزایی؛ طاها ربانی. "آینده نگاری شهری به مثابه رویکردی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری (با تاکید بر تجربه آینده نگاری کلان شهر تهران)". نشریه آینده پژوهی ایران، 4 ،1 ، 1398، 51-69. magiran.com/p2041658
Hujjatullah Mirzaei; Taha Rabbani; morteza ghelich. "Urban Forecasting As An Approach To Urban Policy And Planning (With Emphasis on Tehran Foresight)", Journal of Iran Futures Studies, 4, 1, 2019, 51-69. magiran.com/p2041658
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال