ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا دستگیر، جواد کریمی، (1398). رابطه ی بین هم آمیزی شناختی تصویربدن، انعطاف ناپذیری روان شناختی تصویر بدن، معنا در زندگی و ذهن آگاهی با اختلال بدشکلی بدن در دانش آموزان دختر، مجله علوم پزشکی رازی، 26(183)، 1-12. magiran.com/p2041720
Sara Dastghir, Javad Karimi, (2019). The relationship between body Image cognitive fusion, body image psychological inflexibility, meaning in life and mindfulness with body dysmorphic disorder in female Students., Razi Journal of Medical Sciences, 26(183), 1-12. magiran.com/p2041720
سارا دستگیر، جواد کریمی، رابطه ی بین هم آمیزی شناختی تصویربدن، انعطاف ناپذیری روان شناختی تصویر بدن، معنا در زندگی و ذهن آگاهی با اختلال بدشکلی بدن در دانش آموزان دختر. مجله علوم پزشکی رازی، 1398؛ 26(183): 1-12. magiran.com/p2041720
Sara Dastghir, Javad Karimi, The relationship between body Image cognitive fusion, body image psychological inflexibility, meaning in life and mindfulness with body dysmorphic disorder in female Students., Razi Journal of Medical Sciences, 2019; 26(183): 1-12. magiran.com/p2041720
سارا دستگیر، جواد کریمی، "رابطه ی بین هم آمیزی شناختی تصویربدن، انعطاف ناپذیری روان شناختی تصویر بدن، معنا در زندگی و ذهن آگاهی با اختلال بدشکلی بدن در دانش آموزان دختر"، مجله علوم پزشکی رازی 26، شماره 183 (1398): 1-12. magiran.com/p2041720
Sara Dastghir, Javad Karimi, "The relationship between body Image cognitive fusion, body image psychological inflexibility, meaning in life and mindfulness with body dysmorphic disorder in female Students.", Razi Journal of Medical Sciences 26, no.183 (2019): 1-12. magiran.com/p2041720
سارا دستگیر، جواد کریمی، (1398). 'رابطه ی بین هم آمیزی شناختی تصویربدن، انعطاف ناپذیری روان شناختی تصویر بدن، معنا در زندگی و ذهن آگاهی با اختلال بدشکلی بدن در دانش آموزان دختر'، مجله علوم پزشکی رازی، 26(183)، صص.1-12. magiran.com/p2041720
Sara Dastghir, Javad Karimi, (2019). 'The relationship between body Image cognitive fusion, body image psychological inflexibility, meaning in life and mindfulness with body dysmorphic disorder in female Students.', Razi Journal of Medical Sciences, 26(183), pp.1-12. magiran.com/p2041720
سارا دستگیر؛ جواد کریمی. "رابطه ی بین هم آمیزی شناختی تصویربدن، انعطاف ناپذیری روان شناختی تصویر بدن، معنا در زندگی و ذهن آگاهی با اختلال بدشکلی بدن در دانش آموزان دختر". مجله علوم پزشکی رازی، 26 ،183 ، 1398، 1-12. magiran.com/p2041720
Sara Dastghir; Javad Karimi. "The relationship between body Image cognitive fusion, body image psychological inflexibility, meaning in life and mindfulness with body dysmorphic disorder in female Students.", Razi Journal of Medical Sciences, 26, 183, 2019, 1-12. magiran.com/p2041720
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال