ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه حسن پور، وحید مرادی، ساجد یعقوب نژاد، شیما حقانی، (1398). بررسی تاثیر آموزش بازشناسی هیجان های چهره به کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا بر رابطه مادر- فرزندی آنان، مجله علوم پزشکی رازی، 26(183)، 54-63. magiran.com/p2041725
Marzieh Hasanpour, Vahid Moradi, Sajed Yaghoubnezhad, Shima Haghani, (2019). Surveying the effect of educating face emotions recognition to autism children with high-function on their mother-child relationship, Razi Journal of Medical Sciences, 26(183), 54-63. magiran.com/p2041725
مرضیه حسن پور، وحید مرادی، ساجد یعقوب نژاد، شیما حقانی، بررسی تاثیر آموزش بازشناسی هیجان های چهره به کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا بر رابطه مادر- فرزندی آنان. مجله علوم پزشکی رازی، 1398؛ 26(183): 54-63. magiran.com/p2041725
Marzieh Hasanpour, Vahid Moradi, Sajed Yaghoubnezhad, Shima Haghani, Surveying the effect of educating face emotions recognition to autism children with high-function on their mother-child relationship, Razi Journal of Medical Sciences, 2019; 26(183): 54-63. magiran.com/p2041725
مرضیه حسن پور، وحید مرادی، ساجد یعقوب نژاد، شیما حقانی، "بررسی تاثیر آموزش بازشناسی هیجان های چهره به کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا بر رابطه مادر- فرزندی آنان"، مجله علوم پزشکی رازی 26، شماره 183 (1398): 54-63. magiran.com/p2041725
Marzieh Hasanpour, Vahid Moradi, Sajed Yaghoubnezhad, Shima Haghani, "Surveying the effect of educating face emotions recognition to autism children with high-function on their mother-child relationship", Razi Journal of Medical Sciences 26, no.183 (2019): 54-63. magiran.com/p2041725
مرضیه حسن پور، وحید مرادی، ساجد یعقوب نژاد، شیما حقانی، (1398). 'بررسی تاثیر آموزش بازشناسی هیجان های چهره به کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا بر رابطه مادر- فرزندی آنان'، مجله علوم پزشکی رازی، 26(183)، صص.54-63. magiran.com/p2041725
Marzieh Hasanpour, Vahid Moradi, Sajed Yaghoubnezhad, Shima Haghani, (2019). 'Surveying the effect of educating face emotions recognition to autism children with high-function on their mother-child relationship', Razi Journal of Medical Sciences, 26(183), pp.54-63. magiran.com/p2041725
مرضیه حسن پور؛ وحید مرادی؛ ساجد یعقوب نژاد؛ شیما حقانی. "بررسی تاثیر آموزش بازشناسی هیجان های چهره به کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا بر رابطه مادر- فرزندی آنان". مجله علوم پزشکی رازی، 26 ،183 ، 1398، 54-63. magiran.com/p2041725
Marzieh Hasanpour; Vahid Moradi; Sajed Yaghoubnezhad; Shima Haghani. "Surveying the effect of educating face emotions recognition to autism children with high-function on their mother-child relationship", Razi Journal of Medical Sciences, 26, 183, 2019, 54-63. magiran.com/p2041725
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال