ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یاسمین عابدینی، محمدحسین زارعی، (1397). مرور نظام دار مدل های ساختاری ارائه شده از روابط میان اهداف پیشرفت، راهبردهای شناختی، فراشناختی و پیشرفت تحصیلی، دوفصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری، 13، 1-15. magiran.com/p2041755
Yasman Abedini, Mohammad Hossein Zarei, (2019). A Systematic Review: the Structural Models of the Relationship between Achievement Goals, Cognitive and Meta- Cognitive Strategies and Academic Achievement, Training & Learning Researches, 13, 1-15. magiran.com/p2041755
یاسمین عابدینی، محمدحسین زارعی، مرور نظام دار مدل های ساختاری ارائه شده از روابط میان اهداف پیشرفت، راهبردهای شناختی، فراشناختی و پیشرفت تحصیلی. دوفصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری، 1397؛ 13: 1-15. magiran.com/p2041755
Yasman Abedini, Mohammad Hossein Zarei, A Systematic Review: the Structural Models of the Relationship between Achievement Goals, Cognitive and Meta- Cognitive Strategies and Academic Achievement, Training & Learning Researches, 2019; 13: 1-15. magiran.com/p2041755
یاسمین عابدینی، محمدحسین زارعی، "مرور نظام دار مدل های ساختاری ارائه شده از روابط میان اهداف پیشرفت، راهبردهای شناختی، فراشناختی و پیشرفت تحصیلی"، دوفصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری ،13 (1397): 1-15. magiran.com/p2041755
Yasman Abedini, Mohammad Hossein Zarei, "A Systematic Review: the Structural Models of the Relationship between Achievement Goals, Cognitive and Meta- Cognitive Strategies and Academic Achievement", Training & Learning Researches no. 13 (2019): 1-15. magiran.com/p2041755
یاسمین عابدینی، محمدحسین زارعی، (1397). 'مرور نظام دار مدل های ساختاری ارائه شده از روابط میان اهداف پیشرفت، راهبردهای شناختی، فراشناختی و پیشرفت تحصیلی'، دوفصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری، 13، صص.1-15. magiran.com/p2041755
Yasman Abedini, Mohammad Hossein Zarei, (2019). 'A Systematic Review: the Structural Models of the Relationship between Achievement Goals, Cognitive and Meta- Cognitive Strategies and Academic Achievement', Training & Learning Researches, 13, pp.1-15. magiran.com/p2041755
یاسمین عابدینی؛ محمدحسین زارعی. "مرور نظام دار مدل های ساختاری ارائه شده از روابط میان اهداف پیشرفت، راهبردهای شناختی، فراشناختی و پیشرفت تحصیلی". دوفصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری، 13 ، 1397، 1-15. magiran.com/p2041755
Yasman Abedini; Mohammad Hossein Zarei. "A Systematic Review: the Structural Models of the Relationship between Achievement Goals, Cognitive and Meta- Cognitive Strategies and Academic Achievement", Training & Learning Researches, 13, 2019, 1-15. magiran.com/p2041755
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال