ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا محمدی چابکی، مهدی سبحانی نژاد، نجمه احمدآبادی آرانی، زهره عسگری، (1397). تبیین مبانی فلسفی روش تدریس سقراطی: راهبردی در بهبود فرایند یاددهی - یادگیری مدارس، دوفصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری، 13، 87-100. magiran.com/p2041762
reza mohmmadi chaboki, (2019). Explanation of Socratic dialectic aspects and teaching method: A strategy for improving the schools' teaching-learning process, Training & Learning Researches, 13, 87-100. magiran.com/p2041762
رضا محمدی چابکی، مهدی سبحانی نژاد، نجمه احمدآبادی آرانی، زهره عسگری، تبیین مبانی فلسفی روش تدریس سقراطی: راهبردی در بهبود فرایند یاددهی - یادگیری مدارس. دوفصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری، 1397؛ 13: 87-100. magiran.com/p2041762
reza mohmmadi chaboki, Explanation of Socratic dialectic aspects and teaching method: A strategy for improving the schools' teaching-learning process, Training & Learning Researches, 2019; 13: 87-100. magiran.com/p2041762
رضا محمدی چابکی، مهدی سبحانی نژاد، نجمه احمدآبادی آرانی، زهره عسگری، "تبیین مبانی فلسفی روش تدریس سقراطی: راهبردی در بهبود فرایند یاددهی - یادگیری مدارس"، دوفصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری ،13 (1397): 87-100. magiran.com/p2041762
reza mohmmadi chaboki, "Explanation of Socratic dialectic aspects and teaching method: A strategy for improving the schools' teaching-learning process", Training & Learning Researches no. 13 (2019): 87-100. magiran.com/p2041762
رضا محمدی چابکی، مهدی سبحانی نژاد، نجمه احمدآبادی آرانی، زهره عسگری، (1397). 'تبیین مبانی فلسفی روش تدریس سقراطی: راهبردی در بهبود فرایند یاددهی - یادگیری مدارس'، دوفصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری، 13، صص.87-100. magiran.com/p2041762
reza mohmmadi chaboki, (2019). 'Explanation of Socratic dialectic aspects and teaching method: A strategy for improving the schools' teaching-learning process', Training & Learning Researches, 13, pp.87-100. magiran.com/p2041762
رضا محمدی چابکی؛ مهدی سبحانی نژاد؛ نجمه احمدآبادی آرانی؛ زهره عسگری. "تبیین مبانی فلسفی روش تدریس سقراطی: راهبردی در بهبود فرایند یاددهی - یادگیری مدارس". دوفصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری، 13 ، 1397، 87-100. magiran.com/p2041762
reza mohmmadi chaboki. "Explanation of Socratic dialectic aspects and teaching method: A strategy for improving the schools' teaching-learning process", Training & Learning Researches, 13, 2019, 87-100. magiran.com/p2041762
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال