ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لقمان ابراهیمی، (1398). شناسایی عوامل آسیب زای نقش مشاوره ای مدیران مدارس و راهکارهای گسترش نقش مشاوره ای آن ها در فرآیند آموزش و یادگیری: پژوهش کیفی، دوفصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری، 14، 147-163. magiran.com/p2041789
Loghman Ebrahimi, (2019). Damaging Factors of Counseling Role of School principals and Strategies for Expanding their Counseling Role in the Process of Education and Learning: Qualitative Research, Training & Learning Researches, 14, 147-163. magiran.com/p2041789
لقمان ابراهیمی، شناسایی عوامل آسیب زای نقش مشاوره ای مدیران مدارس و راهکارهای گسترش نقش مشاوره ای آن ها در فرآیند آموزش و یادگیری: پژوهش کیفی. دوفصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری، 1398؛ 14: 147-163. magiran.com/p2041789
Loghman Ebrahimi, Damaging Factors of Counseling Role of School principals and Strategies for Expanding their Counseling Role in the Process of Education and Learning: Qualitative Research, Training & Learning Researches, 2019; 14: 147-163. magiran.com/p2041789
لقمان ابراهیمی، "شناسایی عوامل آسیب زای نقش مشاوره ای مدیران مدارس و راهکارهای گسترش نقش مشاوره ای آن ها در فرآیند آموزش و یادگیری: پژوهش کیفی"، دوفصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری ،14 (1398): 147-163. magiran.com/p2041789
Loghman Ebrahimi, "Damaging Factors of Counseling Role of School principals and Strategies for Expanding their Counseling Role in the Process of Education and Learning: Qualitative Research", Training & Learning Researches no. 14 (2019): 147-163. magiran.com/p2041789
لقمان ابراهیمی، (1398). 'شناسایی عوامل آسیب زای نقش مشاوره ای مدیران مدارس و راهکارهای گسترش نقش مشاوره ای آن ها در فرآیند آموزش و یادگیری: پژوهش کیفی'، دوفصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری، 14، صص.147-163. magiran.com/p2041789
Loghman Ebrahimi, (2019). 'Damaging Factors of Counseling Role of School principals and Strategies for Expanding their Counseling Role in the Process of Education and Learning: Qualitative Research', Training & Learning Researches, 14, pp.147-163. magiran.com/p2041789
لقمان ابراهیمی. "شناسایی عوامل آسیب زای نقش مشاوره ای مدیران مدارس و راهکارهای گسترش نقش مشاوره ای آن ها در فرآیند آموزش و یادگیری: پژوهش کیفی". دوفصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری، 14 ، 1398، 147-163. magiran.com/p2041789
Loghman Ebrahimi. "Damaging Factors of Counseling Role of School principals and Strategies for Expanding their Counseling Role in the Process of Education and Learning: Qualitative Research", Training & Learning Researches, 14, 2019, 147-163. magiran.com/p2041789
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال