ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی رئیسی، امیرعلی مرادی نسب، رحمان پاتیمار، احسان کامرانی، سارا حق پرست، (1398). پویایی جمعیت تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus Borodin, 1897 با استفاده از مدل شبیه سازی مونت کارلو و روش بوت استرپ در جنوب دریای خزر (مطالعه موردی: استان گیلان)، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 7(3)، 31-44. magiran.com/p2041815
Hadi Raeisi, Amir Ali Moradi Nasab, Rahman Patimar, Ehsan Kamrani, Sarah Haghparast, (2019). Population dynamic of Acipenser persicus by Monte Carlo simulation model and Bootstrap method in the southern Caspian Sea (Case study: Guilan province), Journal of Applied Ichthyological Research, 7(3), 31-44. magiran.com/p2041815
هادی رئیسی، امیرعلی مرادی نسب، رحمان پاتیمار، احسان کامرانی، سارا حق پرست، پویایی جمعیت تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus Borodin, 1897 با استفاده از مدل شبیه سازی مونت کارلو و روش بوت استرپ در جنوب دریای خزر (مطالعه موردی: استان گیلان). نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 1398؛ 7(3): 31-44. magiran.com/p2041815
Hadi Raeisi, Amir Ali Moradi Nasab, Rahman Patimar, Ehsan Kamrani, Sarah Haghparast, Population dynamic of Acipenser persicus by Monte Carlo simulation model and Bootstrap method in the southern Caspian Sea (Case study: Guilan province), Journal of Applied Ichthyological Research, 2019; 7(3): 31-44. magiran.com/p2041815
هادی رئیسی، امیرعلی مرادی نسب، رحمان پاتیمار، احسان کامرانی، سارا حق پرست، "پویایی جمعیت تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus Borodin, 1897 با استفاده از مدل شبیه سازی مونت کارلو و روش بوت استرپ در جنوب دریای خزر (مطالعه موردی: استان گیلان)"، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی 7، شماره 3 (1398): 31-44. magiran.com/p2041815
Hadi Raeisi, Amir Ali Moradi Nasab, Rahman Patimar, Ehsan Kamrani, Sarah Haghparast, "Population dynamic of Acipenser persicus by Monte Carlo simulation model and Bootstrap method in the southern Caspian Sea (Case study: Guilan province)", Journal of Applied Ichthyological Research 7, no.3 (2019): 31-44. magiran.com/p2041815
هادی رئیسی، امیرعلی مرادی نسب، رحمان پاتیمار، احسان کامرانی، سارا حق پرست، (1398). 'پویایی جمعیت تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus Borodin, 1897 با استفاده از مدل شبیه سازی مونت کارلو و روش بوت استرپ در جنوب دریای خزر (مطالعه موردی: استان گیلان)'، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 7(3)، صص.31-44. magiran.com/p2041815
Hadi Raeisi, Amir Ali Moradi Nasab, Rahman Patimar, Ehsan Kamrani, Sarah Haghparast, (2019). 'Population dynamic of Acipenser persicus by Monte Carlo simulation model and Bootstrap method in the southern Caspian Sea (Case study: Guilan province)', Journal of Applied Ichthyological Research, 7(3), pp.31-44. magiran.com/p2041815
هادی رئیسی؛ امیرعلی مرادی نسب؛ رحمان پاتیمار؛ احسان کامرانی؛ سارا حق پرست. "پویایی جمعیت تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus Borodin, 1897 با استفاده از مدل شبیه سازی مونت کارلو و روش بوت استرپ در جنوب دریای خزر (مطالعه موردی: استان گیلان)". نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 7 ،3 ، 1398، 31-44. magiran.com/p2041815
Hadi Raeisi; Amir Ali Moradi Nasab; Rahman Patimar; Ehsan Kamrani; Sarah Haghparast. "Population dynamic of Acipenser persicus by Monte Carlo simulation model and Bootstrap method in the southern Caspian Sea (Case study: Guilan province)", Journal of Applied Ichthyological Research, 7, 3, 2019, 31-44. magiran.com/p2041815
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال