ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد عظیمی، مرضیه قلیزاده، (1398). بررسی تاثیر سازوکارهای نظارت بیرونی بر ارتباط بین بیش اعتمادی مدیران و بیش سرمایه گذاری (مطالعه موردی در صنعت دارو)، نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت، 2(12)، 119-130. magiran.com/p2041907
ahmad azimi, marzieh golizadeh, (2019). The Impact of External Oversight Mechanisms on the Relationship between Managers' Overconfidence and Over-Investment (Case Study in the Pharmaceutical Industry), Journal of Accounting and Management vision, 2(12), 119-130. magiran.com/p2041907
احمد عظیمی، مرضیه قلیزاده، بررسی تاثیر سازوکارهای نظارت بیرونی بر ارتباط بین بیش اعتمادی مدیران و بیش سرمایه گذاری (مطالعه موردی در صنعت دارو). نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت، 1398؛ 2(12): 119-130. magiran.com/p2041907
ahmad azimi, marzieh golizadeh, The Impact of External Oversight Mechanisms on the Relationship between Managers' Overconfidence and Over-Investment (Case Study in the Pharmaceutical Industry), Journal of Accounting and Management vision, 2019; 2(12): 119-130. magiran.com/p2041907
احمد عظیمی، مرضیه قلیزاده، "بررسی تاثیر سازوکارهای نظارت بیرونی بر ارتباط بین بیش اعتمادی مدیران و بیش سرمایه گذاری (مطالعه موردی در صنعت دارو)"، نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت 2، شماره 12 (1398): 119-130. magiran.com/p2041907
ahmad azimi, marzieh golizadeh, "The Impact of External Oversight Mechanisms on the Relationship between Managers' Overconfidence and Over-Investment (Case Study in the Pharmaceutical Industry)", Journal of Accounting and Management vision 2, no.12 (2019): 119-130. magiran.com/p2041907
احمد عظیمی، مرضیه قلیزاده، (1398). 'بررسی تاثیر سازوکارهای نظارت بیرونی بر ارتباط بین بیش اعتمادی مدیران و بیش سرمایه گذاری (مطالعه موردی در صنعت دارو)'، نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت، 2(12)، صص.119-130. magiran.com/p2041907
ahmad azimi, marzieh golizadeh, (2019). 'The Impact of External Oversight Mechanisms on the Relationship between Managers' Overconfidence and Over-Investment (Case Study in the Pharmaceutical Industry)', Journal of Accounting and Management vision, 2(12), pp.119-130. magiran.com/p2041907
احمد عظیمی؛ مرضیه قلیزاده. "بررسی تاثیر سازوکارهای نظارت بیرونی بر ارتباط بین بیش اعتمادی مدیران و بیش سرمایه گذاری (مطالعه موردی در صنعت دارو)". نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت، 2 ،12 ، 1398، 119-130. magiran.com/p2041907
ahmad azimi; marzieh golizadeh. "The Impact of External Oversight Mechanisms on the Relationship between Managers' Overconfidence and Over-Investment (Case Study in the Pharmaceutical Industry)", Journal of Accounting and Management vision, 2, 12, 2019, 119-130. magiran.com/p2041907
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال