ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول کچویی، حسین عبدی بنمار، یعقوب منصوری، جمال سیف دواتی، (1398). اثر نانوسلنیوم، سلنومتیونین و سدیم سلنیت بر شیر تولیدی، مقادیر سلنیوم وIgG بز های خلخالی و بزغاله های آن ها، فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 29(2)، 57-71. magiran.com/p2041963
R Kachuee, H Abdi, Benemar, Y Mansoori, J Seifdavati, (2019). The effect of nano-selenium, seleno-methionine and sodium selenite on milk production, selenium and IgG levels of Khalkhali goats and their kids, Journal of Animal Science Research, 29(2), 57-71. magiran.com/p2041963
رسول کچویی، حسین عبدی بنمار، یعقوب منصوری، جمال سیف دواتی، اثر نانوسلنیوم، سلنومتیونین و سدیم سلنیت بر شیر تولیدی، مقادیر سلنیوم وIgG بز های خلخالی و بزغاله های آن ها. فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 1398؛ 29(2): 57-71. magiran.com/p2041963
R Kachuee, H Abdi, Benemar, Y Mansoori, J Seifdavati, The effect of nano-selenium, seleno-methionine and sodium selenite on milk production, selenium and IgG levels of Khalkhali goats and their kids, Journal of Animal Science Research, 2019; 29(2): 57-71. magiran.com/p2041963
رسول کچویی، حسین عبدی بنمار، یعقوب منصوری، جمال سیف دواتی، "اثر نانوسلنیوم، سلنومتیونین و سدیم سلنیت بر شیر تولیدی، مقادیر سلنیوم وIgG بز های خلخالی و بزغاله های آن ها"، فصلنامه پژوهش های علوم دامی 29، شماره 2 (1398): 57-71. magiran.com/p2041963
R Kachuee, H Abdi, Benemar, Y Mansoori, J Seifdavati, "The effect of nano-selenium, seleno-methionine and sodium selenite on milk production, selenium and IgG levels of Khalkhali goats and their kids", Journal of Animal Science Research 29, no.2 (2019): 57-71. magiran.com/p2041963
رسول کچویی، حسین عبدی بنمار، یعقوب منصوری، جمال سیف دواتی، (1398). 'اثر نانوسلنیوم، سلنومتیونین و سدیم سلنیت بر شیر تولیدی، مقادیر سلنیوم وIgG بز های خلخالی و بزغاله های آن ها'، فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 29(2)، صص.57-71. magiran.com/p2041963
R Kachuee, H Abdi, Benemar, Y Mansoori, J Seifdavati, (2019). 'The effect of nano-selenium, seleno-methionine and sodium selenite on milk production, selenium and IgG levels of Khalkhali goats and their kids', Journal of Animal Science Research, 29(2), pp.57-71. magiran.com/p2041963
رسول کچویی؛ حسین عبدی بنمار؛ یعقوب منصوری؛ جمال سیف دواتی. "اثر نانوسلنیوم، سلنومتیونین و سدیم سلنیت بر شیر تولیدی، مقادیر سلنیوم وIgG بز های خلخالی و بزغاله های آن ها". فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 29 ،2 ، 1398، 57-71. magiran.com/p2041963
R Kachuee; H Abdi; Benemar; Y Mansoori; J Seifdavati. "The effect of nano-selenium, seleno-methionine and sodium selenite on milk production, selenium and IgG levels of Khalkhali goats and their kids", Journal of Animal Science Research, 29, 2, 2019, 57-71. magiran.com/p2041963
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال