ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد علی ثابتان شیرازی، احمد حسن آبادی، (1398). تخمین فراسنجه های رشد جوجه های گوشتی تغذیه شده با پودر برگ زیتون و آلفا-توکوفریل استات با استفاده از مدل گومپرتز، فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 29(2)، 117-129. magiran.com/p2041967
AA Sabetan Shirazeand, A Hassanabadi, (2019). Estimation of growth parameters of broiler chickens fed with olive leaf powder and α-tocopheryl acetate using Gompertz model, Journal of Animal Science Research, 29(2), 117-129. magiran.com/p2041967
احمد علی ثابتان شیرازی، احمد حسن آبادی، تخمین فراسنجه های رشد جوجه های گوشتی تغذیه شده با پودر برگ زیتون و آلفا-توکوفریل استات با استفاده از مدل گومپرتز. فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 1398؛ 29(2): 117-129. magiran.com/p2041967
AA Sabetan Shirazeand, A Hassanabadi, Estimation of growth parameters of broiler chickens fed with olive leaf powder and α-tocopheryl acetate using Gompertz model, Journal of Animal Science Research, 2019; 29(2): 117-129. magiran.com/p2041967
احمد علی ثابتان شیرازی، احمد حسن آبادی، "تخمین فراسنجه های رشد جوجه های گوشتی تغذیه شده با پودر برگ زیتون و آلفا-توکوفریل استات با استفاده از مدل گومپرتز"، فصلنامه پژوهش های علوم دامی 29، شماره 2 (1398): 117-129. magiran.com/p2041967
AA Sabetan Shirazeand, A Hassanabadi, "Estimation of growth parameters of broiler chickens fed with olive leaf powder and α-tocopheryl acetate using Gompertz model", Journal of Animal Science Research 29, no.2 (2019): 117-129. magiran.com/p2041967
احمد علی ثابتان شیرازی، احمد حسن آبادی، (1398). 'تخمین فراسنجه های رشد جوجه های گوشتی تغذیه شده با پودر برگ زیتون و آلفا-توکوفریل استات با استفاده از مدل گومپرتز'، فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 29(2)، صص.117-129. magiran.com/p2041967
AA Sabetan Shirazeand, A Hassanabadi, (2019). 'Estimation of growth parameters of broiler chickens fed with olive leaf powder and α-tocopheryl acetate using Gompertz model', Journal of Animal Science Research, 29(2), pp.117-129. magiran.com/p2041967
احمد علی ثابتان شیرازی؛ احمد حسن آبادی. "تخمین فراسنجه های رشد جوجه های گوشتی تغذیه شده با پودر برگ زیتون و آلفا-توکوفریل استات با استفاده از مدل گومپرتز". فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 29 ،2 ، 1398، 117-129. magiran.com/p2041967
AA Sabetan Shirazeand; A Hassanabadi. "Estimation of growth parameters of broiler chickens fed with olive leaf powder and α-tocopheryl acetate using Gompertz model", Journal of Animal Science Research, 29, 2, 2019, 117-129. magiran.com/p2041967
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال