ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرشام حقیقی بردینه، قاسم نباتیان، حسین کوهستانی، امیرمرتضی عظیم زاده، افشین زهدی، (1398). کانه زایی، کانی شناسی، ساخت و بافت و ژنز کانسار سرب و روی اورتاسو، شمال غرب زنجان، فصلنامه زمین شناسی اقتصادی، 11(3)، 359-386. magiran.com/p2041988
Arsham Haghighi Bardineh, Ghasem Nabatian , Hossien Kouhestani, Amir Morteza Azimzadeh, Afshin Zohdi, (2020). Mineralization, Mineralogy, Structure, Texture and Genesis of Ortasu Pb-Zn Deposit, NW Zanjan, Journal of Economic Geology, 11(3), 359-386. magiran.com/p2041988
آرشام حقیقی بردینه، قاسم نباتیان، حسین کوهستانی، امیرمرتضی عظیم زاده، افشین زهدی، کانه زایی، کانی شناسی، ساخت و بافت و ژنز کانسار سرب و روی اورتاسو، شمال غرب زنجان. فصلنامه زمین شناسی اقتصادی، 1398؛ 11(3): 359-386. magiran.com/p2041988
Arsham Haghighi Bardineh, Ghasem Nabatian , Hossien Kouhestani, Amir Morteza Azimzadeh, Afshin Zohdi, Mineralization, Mineralogy, Structure, Texture and Genesis of Ortasu Pb-Zn Deposit, NW Zanjan, Journal of Economic Geology, 2020; 11(3): 359-386. magiran.com/p2041988
آرشام حقیقی بردینه، قاسم نباتیان، حسین کوهستانی، امیرمرتضی عظیم زاده، افشین زهدی، "کانه زایی، کانی شناسی، ساخت و بافت و ژنز کانسار سرب و روی اورتاسو، شمال غرب زنجان"، فصلنامه زمین شناسی اقتصادی 11، شماره 3 (1398): 359-386. magiran.com/p2041988
Arsham Haghighi Bardineh, Ghasem Nabatian , Hossien Kouhestani, Amir Morteza Azimzadeh, Afshin Zohdi, "Mineralization, Mineralogy, Structure, Texture and Genesis of Ortasu Pb-Zn Deposit, NW Zanjan", Journal of Economic Geology 11, no.3 (2020): 359-386. magiran.com/p2041988
آرشام حقیقی بردینه، قاسم نباتیان، حسین کوهستانی، امیرمرتضی عظیم زاده، افشین زهدی، (1398). 'کانه زایی، کانی شناسی، ساخت و بافت و ژنز کانسار سرب و روی اورتاسو، شمال غرب زنجان'، فصلنامه زمین شناسی اقتصادی، 11(3)، صص.359-386. magiran.com/p2041988
Arsham Haghighi Bardineh, Ghasem Nabatian , Hossien Kouhestani, Amir Morteza Azimzadeh, Afshin Zohdi, (2020). 'Mineralization, Mineralogy, Structure, Texture and Genesis of Ortasu Pb-Zn Deposit, NW Zanjan', Journal of Economic Geology, 11(3), pp.359-386. magiran.com/p2041988
آرشام حقیقی بردینه؛ قاسم نباتیان؛ حسین کوهستانی؛ امیرمرتضی عظیم زاده؛ افشین زهدی. "کانه زایی، کانی شناسی، ساخت و بافت و ژنز کانسار سرب و روی اورتاسو، شمال غرب زنجان". فصلنامه زمین شناسی اقتصادی، 11 ،3 ، 1398، 359-386. magiran.com/p2041988
Arsham Haghighi Bardineh; Ghasem Nabatian ; Hossien Kouhestani; Amir Morteza Azimzadeh; Afshin Zohdi. "Mineralization, Mineralogy, Structure, Texture and Genesis of Ortasu Pb-Zn Deposit, NW Zanjan", Journal of Economic Geology, 11, 3, 2020, 359-386. magiran.com/p2041988
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال