ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه محمدی، قاسم نباتیان، مریم هنرمند، محمد ابراهیمی، (1398). زمین شناسی و خاستگاه کانه زایی مس در کانسار دهنه، شمال خاور زنجان، فصلنامه زمین شناسی اقتصادی، 11(3)، 497-524. magiran.com/p2042021
Masoumeh Mohammadi, Ghasem Nabatian, Maryam Honarmand, Mohammad Ebrahimi, (2020). Geology and Origin of the Dohneh Copper Mineralization, Northeast of Zanjan, Journal of Economic Geology, 11(3), 497-524. magiran.com/p2042021
معصومه محمدی، قاسم نباتیان، مریم هنرمند، محمد ابراهیمی، زمین شناسی و خاستگاه کانه زایی مس در کانسار دهنه، شمال خاور زنجان. فصلنامه زمین شناسی اقتصادی، 1398؛ 11(3): 497-524. magiran.com/p2042021
Masoumeh Mohammadi, Ghasem Nabatian, Maryam Honarmand, Mohammad Ebrahimi, Geology and Origin of the Dohneh Copper Mineralization, Northeast of Zanjan, Journal of Economic Geology, 2020; 11(3): 497-524. magiran.com/p2042021
معصومه محمدی، قاسم نباتیان، مریم هنرمند، محمد ابراهیمی، "زمین شناسی و خاستگاه کانه زایی مس در کانسار دهنه، شمال خاور زنجان"، فصلنامه زمین شناسی اقتصادی 11، شماره 3 (1398): 497-524. magiran.com/p2042021
Masoumeh Mohammadi, Ghasem Nabatian, Maryam Honarmand, Mohammad Ebrahimi, "Geology and Origin of the Dohneh Copper Mineralization, Northeast of Zanjan", Journal of Economic Geology 11, no.3 (2020): 497-524. magiran.com/p2042021
معصومه محمدی، قاسم نباتیان، مریم هنرمند، محمد ابراهیمی، (1398). 'زمین شناسی و خاستگاه کانه زایی مس در کانسار دهنه، شمال خاور زنجان'، فصلنامه زمین شناسی اقتصادی، 11(3)، صص.497-524. magiran.com/p2042021
Masoumeh Mohammadi, Ghasem Nabatian, Maryam Honarmand, Mohammad Ebrahimi, (2020). 'Geology and Origin of the Dohneh Copper Mineralization, Northeast of Zanjan', Journal of Economic Geology, 11(3), pp.497-524. magiran.com/p2042021
معصومه محمدی؛ قاسم نباتیان؛ مریم هنرمند؛ محمد ابراهیمی. "زمین شناسی و خاستگاه کانه زایی مس در کانسار دهنه، شمال خاور زنجان". فصلنامه زمین شناسی اقتصادی، 11 ،3 ، 1398، 497-524. magiran.com/p2042021
Masoumeh Mohammadi; Ghasem Nabatian; Maryam Honarmand; Mohammad Ebrahimi. "Geology and Origin of the Dohneh Copper Mineralization, Northeast of Zanjan", Journal of Economic Geology, 11, 3, 2020, 497-524. magiran.com/p2042021
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال