ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد شمعی، سیدمحمدصادق احمدی، (1398). کرامت زدایی از انسان و انسانیت زدایی از حقوق (نقد نظریه حقوق کیفری دشمنان یاکوبس در پرتو اندیشه دولت حقوقی کانت)، نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید)، 15(1)، 141-162. magiran.com/p2042090
Mohammad Sham’i, Seyed Mohammad Sadegh Ahmadi, (2019). Dignity Elimination and Elimination of Humanity in Law (the Criticism of Yakoobs’s theory in Criminal Law for Enemies in the Shadow of Kant’s Notion about Legal Government), , 15(1), 141-162. magiran.com/p2042090
محمد شمعی، سیدمحمدصادق احمدی، کرامت زدایی از انسان و انسانیت زدایی از حقوق (نقد نظریه حقوق کیفری دشمنان یاکوبس در پرتو اندیشه دولت حقوقی کانت). نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید)، 1398؛ 15(1): 141-162. magiran.com/p2042090
Mohammad Sham’i, Seyed Mohammad Sadegh Ahmadi, Dignity Elimination and Elimination of Humanity in Law (the Criticism of Yakoobs’s theory in Criminal Law for Enemies in the Shadow of Kant’s Notion about Legal Government), , 2019; 15(1): 141-162. magiran.com/p2042090
محمد شمعی، سیدمحمدصادق احمدی، "کرامت زدایی از انسان و انسانیت زدایی از حقوق (نقد نظریه حقوق کیفری دشمنان یاکوبس در پرتو اندیشه دولت حقوقی کانت)"، نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید) 15، شماره 1 (1398): 141-162. magiran.com/p2042090
Mohammad Sham’i, Seyed Mohammad Sadegh Ahmadi, "Dignity Elimination and Elimination of Humanity in Law (the Criticism of Yakoobs’s theory in Criminal Law for Enemies in the Shadow of Kant’s Notion about Legal Government)", 15, no.1 (2019): 141-162. magiran.com/p2042090
محمد شمعی، سیدمحمدصادق احمدی، (1398). 'کرامت زدایی از انسان و انسانیت زدایی از حقوق (نقد نظریه حقوق کیفری دشمنان یاکوبس در پرتو اندیشه دولت حقوقی کانت)'، نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید)، 15(1)، صص.141-162. magiran.com/p2042090
Mohammad Sham’i, Seyed Mohammad Sadegh Ahmadi, (2019). 'Dignity Elimination and Elimination of Humanity in Law (the Criticism of Yakoobs’s theory in Criminal Law for Enemies in the Shadow of Kant’s Notion about Legal Government)', , 15(1), pp.141-162. magiran.com/p2042090
محمد شمعی؛ سیدمحمدصادق احمدی. "کرامت زدایی از انسان و انسانیت زدایی از حقوق (نقد نظریه حقوق کیفری دشمنان یاکوبس در پرتو اندیشه دولت حقوقی کانت)". نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید)، 15 ،1 ، 1398، 141-162. magiran.com/p2042090
Mohammad Sham’i; Seyed Mohammad Sadegh Ahmadi. "Dignity Elimination and Elimination of Humanity in Law (the Criticism of Yakoobs’s theory in Criminal Law for Enemies in the Shadow of Kant’s Notion about Legal Government)", , 15, 1, 2019, 141-162. magiran.com/p2042090
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال