ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید هادی محمودی، محمد ستایش پور، (1398). گذر از «زمان» در ایجاد قاعده حقوق بین الملل عرفی: واکاوی انگاره های حقوقی و رویه دیوان بین المللی دادگستری، نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید)، 15(1)، 207-226. magiran.com/p2042095
Hadi Mahmoodi, Mohamad Setayeshpur, (2019). Passage of ‘Time’ in the Formation of Rule of Customary International Law: Revisiting Legal Doctrine and ICJ Jurisprudence, , 15(1), 207-226. magiran.com/p2042095
سید هادی محمودی، محمد ستایش پور، گذر از «زمان» در ایجاد قاعده حقوق بین الملل عرفی: واکاوی انگاره های حقوقی و رویه دیوان بین المللی دادگستری. نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید)، 1398؛ 15(1): 207-226. magiran.com/p2042095
Hadi Mahmoodi, Mohamad Setayeshpur, Passage of ‘Time’ in the Formation of Rule of Customary International Law: Revisiting Legal Doctrine and ICJ Jurisprudence, , 2019; 15(1): 207-226. magiran.com/p2042095
سید هادی محمودی، محمد ستایش پور، "گذر از «زمان» در ایجاد قاعده حقوق بین الملل عرفی: واکاوی انگاره های حقوقی و رویه دیوان بین المللی دادگستری"، نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید) 15، شماره 1 (1398): 207-226. magiran.com/p2042095
Hadi Mahmoodi, Mohamad Setayeshpur, "Passage of ‘Time’ in the Formation of Rule of Customary International Law: Revisiting Legal Doctrine and ICJ Jurisprudence", 15, no.1 (2019): 207-226. magiran.com/p2042095
سید هادی محمودی، محمد ستایش پور، (1398). 'گذر از «زمان» در ایجاد قاعده حقوق بین الملل عرفی: واکاوی انگاره های حقوقی و رویه دیوان بین المللی دادگستری'، نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید)، 15(1)، صص.207-226. magiran.com/p2042095
Hadi Mahmoodi, Mohamad Setayeshpur, (2019). 'Passage of ‘Time’ in the Formation of Rule of Customary International Law: Revisiting Legal Doctrine and ICJ Jurisprudence', , 15(1), pp.207-226. magiran.com/p2042095
سید هادی محمودی؛ محمد ستایش پور. "گذر از «زمان» در ایجاد قاعده حقوق بین الملل عرفی: واکاوی انگاره های حقوقی و رویه دیوان بین المللی دادگستری". نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید)، 15 ،1 ، 1398، 207-226. magiran.com/p2042095
Hadi Mahmoodi; Mohamad Setayeshpur. "Passage of ‘Time’ in the Formation of Rule of Customary International Law: Revisiting Legal Doctrine and ICJ Jurisprudence", , 15, 1, 2019, 207-226. magiran.com/p2042095
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال