ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرحسین صحرایی مقدم، فریدون امیدی نسب، احمد دالوند، (1398). مقاومت ضربه ای دال های چندلایه ساخته شده با بتن توانمند خود تراکم الیافی هیبریدی تحت اثر ضربه وزنه افتان، مجله تحقیقات بتن ایران، 12(3)، 73-87. magiran.com/p2042164
Amirhosein Sahraeimoghadam, Fereydoon Omidinasab , Ahmad Dalvand, (2019). Impact resistance of multi-layer slabs made with (HPSCC) reinforced by hybrid fibers under drop weight impact, Concrete Research Quarterly Journal, 12(3), 73-87. magiran.com/p2042164
امیرحسین صحرایی مقدم، فریدون امیدی نسب، احمد دالوند، مقاومت ضربه ای دال های چندلایه ساخته شده با بتن توانمند خود تراکم الیافی هیبریدی تحت اثر ضربه وزنه افتان. مجله تحقیقات بتن ایران، 1398؛ 12(3): 73-87. magiran.com/p2042164
Amirhosein Sahraeimoghadam, Fereydoon Omidinasab , Ahmad Dalvand, Impact resistance of multi-layer slabs made with (HPSCC) reinforced by hybrid fibers under drop weight impact, Concrete Research Quarterly Journal, 2019; 12(3): 73-87. magiran.com/p2042164
امیرحسین صحرایی مقدم، فریدون امیدی نسب، احمد دالوند، "مقاومت ضربه ای دال های چندلایه ساخته شده با بتن توانمند خود تراکم الیافی هیبریدی تحت اثر ضربه وزنه افتان"، مجله تحقیقات بتن ایران 12، شماره 3 (1398): 73-87. magiran.com/p2042164
Amirhosein Sahraeimoghadam, Fereydoon Omidinasab , Ahmad Dalvand, "Impact resistance of multi-layer slabs made with (HPSCC) reinforced by hybrid fibers under drop weight impact", Concrete Research Quarterly Journal 12, no.3 (2019): 73-87. magiran.com/p2042164
امیرحسین صحرایی مقدم، فریدون امیدی نسب، احمد دالوند، (1398). 'مقاومت ضربه ای دال های چندلایه ساخته شده با بتن توانمند خود تراکم الیافی هیبریدی تحت اثر ضربه وزنه افتان'، مجله تحقیقات بتن ایران، 12(3)، صص.73-87. magiran.com/p2042164
Amirhosein Sahraeimoghadam, Fereydoon Omidinasab , Ahmad Dalvand, (2019). 'Impact resistance of multi-layer slabs made with (HPSCC) reinforced by hybrid fibers under drop weight impact', Concrete Research Quarterly Journal, 12(3), pp.73-87. magiran.com/p2042164
امیرحسین صحرایی مقدم؛ فریدون امیدی نسب؛ احمد دالوند. "مقاومت ضربه ای دال های چندلایه ساخته شده با بتن توانمند خود تراکم الیافی هیبریدی تحت اثر ضربه وزنه افتان". مجله تحقیقات بتن ایران، 12 ،3 ، 1398، 73-87. magiran.com/p2042164
Amirhosein Sahraeimoghadam; Fereydoon Omidinasab ; Ahmad Dalvand. "Impact resistance of multi-layer slabs made with (HPSCC) reinforced by hybrid fibers under drop weight impact", Concrete Research Quarterly Journal, 12, 3, 2019, 73-87. magiran.com/p2042164
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال