ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین رشیدی، ناصر کشاورز فرج خواه، (1398). تحلیل خطر احتمالاتی سونامی در امتداد ساحل جنوب شرق ایران، مجله ژئوفیزیک ایران، 13(1)، 1-13. magiran.com/p2042225
Amin Rashidi, Nasser Keshavarz Farajkhah , (2019). Probabilistic tsunami hazard assessment along the southeastern Iran coast, Iranian Journal of Geophysics, 13(1), 1-13. magiran.com/p2042225
امین رشیدی، ناصر کشاورز فرج خواه، تحلیل خطر احتمالاتی سونامی در امتداد ساحل جنوب شرق ایران. مجله ژئوفیزیک ایران، 1398؛ 13(1): 1-13. magiran.com/p2042225
Amin Rashidi, Nasser Keshavarz Farajkhah , Probabilistic tsunami hazard assessment along the southeastern Iran coast, Iranian Journal of Geophysics, 2019; 13(1): 1-13. magiran.com/p2042225
امین رشیدی، ناصر کشاورز فرج خواه، "تحلیل خطر احتمالاتی سونامی در امتداد ساحل جنوب شرق ایران"، مجله ژئوفیزیک ایران 13، شماره 1 (1398): 1-13. magiran.com/p2042225
Amin Rashidi, Nasser Keshavarz Farajkhah , "Probabilistic tsunami hazard assessment along the southeastern Iran coast", Iranian Journal of Geophysics 13, no.1 (2019): 1-13. magiran.com/p2042225
امین رشیدی، ناصر کشاورز فرج خواه، (1398). 'تحلیل خطر احتمالاتی سونامی در امتداد ساحل جنوب شرق ایران'، مجله ژئوفیزیک ایران، 13(1)، صص.1-13. magiran.com/p2042225
Amin Rashidi, Nasser Keshavarz Farajkhah , (2019). 'Probabilistic tsunami hazard assessment along the southeastern Iran coast', Iranian Journal of Geophysics, 13(1), pp.1-13. magiran.com/p2042225
امین رشیدی؛ ناصر کشاورز فرج خواه. "تحلیل خطر احتمالاتی سونامی در امتداد ساحل جنوب شرق ایران". مجله ژئوفیزیک ایران، 13 ،1 ، 1398، 1-13. magiran.com/p2042225
Amin Rashidi; Nasser Keshavarz Farajkhah . "Probabilistic tsunami hazard assessment along the southeastern Iran coast", Iranian Journal of Geophysics, 13, 1, 2019, 1-13. magiran.com/p2042225
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال