ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امید علیزاده، ساجده مرجانی، مرتضی قدیمی، (1398). عملکرد نسخه چهارم مدل اقلیمی منطقه ای با پارامترسازی های فیزیکی مختلف در کشور ایران: مطالعه موردی سال 2010، مجله ژئوفیزیک ایران، 13(1)، 132-151. magiran.com/p2042233
Omid Alizadeh, Choobari , Sajedeh Marjani, Morteza Qadimi, (2019). Performance of the Regional Climate Model version 4 (RegCM4) with different physical parameterizations over Iran: A case study in 2010, Iranian Journal of Geophysics, 13(1), 132-151. magiran.com/p2042233
امید علیزاده، ساجده مرجانی، مرتضی قدیمی، عملکرد نسخه چهارم مدل اقلیمی منطقه ای با پارامترسازی های فیزیکی مختلف در کشور ایران: مطالعه موردی سال 2010. مجله ژئوفیزیک ایران، 1398؛ 13(1): 132-151. magiran.com/p2042233
Omid Alizadeh, Choobari , Sajedeh Marjani, Morteza Qadimi, Performance of the Regional Climate Model version 4 (RegCM4) with different physical parameterizations over Iran: A case study in 2010, Iranian Journal of Geophysics, 2019; 13(1): 132-151. magiran.com/p2042233
امید علیزاده، ساجده مرجانی، مرتضی قدیمی، "عملکرد نسخه چهارم مدل اقلیمی منطقه ای با پارامترسازی های فیزیکی مختلف در کشور ایران: مطالعه موردی سال 2010"، مجله ژئوفیزیک ایران 13، شماره 1 (1398): 132-151. magiran.com/p2042233
Omid Alizadeh, Choobari , Sajedeh Marjani, Morteza Qadimi, "Performance of the Regional Climate Model version 4 (RegCM4) with different physical parameterizations over Iran: A case study in 2010", Iranian Journal of Geophysics 13, no.1 (2019): 132-151. magiran.com/p2042233
امید علیزاده، ساجده مرجانی، مرتضی قدیمی، (1398). 'عملکرد نسخه چهارم مدل اقلیمی منطقه ای با پارامترسازی های فیزیکی مختلف در کشور ایران: مطالعه موردی سال 2010'، مجله ژئوفیزیک ایران، 13(1)، صص.132-151. magiran.com/p2042233
Omid Alizadeh, Choobari , Sajedeh Marjani, Morteza Qadimi, (2019). 'Performance of the Regional Climate Model version 4 (RegCM4) with different physical parameterizations over Iran: A case study in 2010', Iranian Journal of Geophysics, 13(1), pp.132-151. magiran.com/p2042233
امید علیزاده؛ ساجده مرجانی؛ مرتضی قدیمی. "عملکرد نسخه چهارم مدل اقلیمی منطقه ای با پارامترسازی های فیزیکی مختلف در کشور ایران: مطالعه موردی سال 2010". مجله ژئوفیزیک ایران، 13 ،1 ، 1398، 132-151. magiran.com/p2042233
Omid Alizadeh; Choobari ; Sajedeh Marjani; Morteza Qadimi. "Performance of the Regional Climate Model version 4 (RegCM4) with different physical parameterizations over Iran: A case study in 2010", Iranian Journal of Geophysics, 13, 1, 2019, 132-151. magiran.com/p2042233
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال