ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نصرالله کلانتری، ایمان علی جانی، فرشاد علی جانی، حسن دانشیان، (1398). بررسی تغییرات متفاوت سطح آب زیرزمینی در آبخوان های کارستی ایذه و لالی، شمال خوزستان، با تاکید بر سنجش ازدور، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 9(35)، 1-13. magiran.com/p2042235
Nasrollah Kalantari, Iman Alijani, Farshad Alijani, Hassan Daneshian, (2019). Different variations of groundwater levels in karstic areas of Izeh and Lali, north of Khuzestan, with emphasis on remote sensing, Arid regions Geographic Studies, 9(35), 1-13. magiran.com/p2042235
نصرالله کلانتری، ایمان علی جانی، فرشاد علی جانی، حسن دانشیان، بررسی تغییرات متفاوت سطح آب زیرزمینی در آبخوان های کارستی ایذه و لالی، شمال خوزستان، با تاکید بر سنجش ازدور. فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 1398؛ 9(35): 1-13. magiran.com/p2042235
Nasrollah Kalantari, Iman Alijani, Farshad Alijani, Hassan Daneshian, Different variations of groundwater levels in karstic areas of Izeh and Lali, north of Khuzestan, with emphasis on remote sensing, Arid regions Geographic Studies, 2019; 9(35): 1-13. magiran.com/p2042235
نصرالله کلانتری، ایمان علی جانی، فرشاد علی جانی، حسن دانشیان، "بررسی تغییرات متفاوت سطح آب زیرزمینی در آبخوان های کارستی ایذه و لالی، شمال خوزستان، با تاکید بر سنجش ازدور"، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک 9، شماره 35 (1398): 1-13. magiran.com/p2042235
Nasrollah Kalantari, Iman Alijani, Farshad Alijani, Hassan Daneshian, "Different variations of groundwater levels in karstic areas of Izeh and Lali, north of Khuzestan, with emphasis on remote sensing", Arid regions Geographic Studies 9, no.35 (2019): 1-13. magiran.com/p2042235
نصرالله کلانتری، ایمان علی جانی، فرشاد علی جانی، حسن دانشیان، (1398). 'بررسی تغییرات متفاوت سطح آب زیرزمینی در آبخوان های کارستی ایذه و لالی، شمال خوزستان، با تاکید بر سنجش ازدور'، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 9(35)، صص.1-13. magiran.com/p2042235
Nasrollah Kalantari, Iman Alijani, Farshad Alijani, Hassan Daneshian, (2019). 'Different variations of groundwater levels in karstic areas of Izeh and Lali, north of Khuzestan, with emphasis on remote sensing', Arid regions Geographic Studies, 9(35), pp.1-13. magiran.com/p2042235
نصرالله کلانتری؛ ایمان علی جانی؛ فرشاد علی جانی؛ حسن دانشیان. "بررسی تغییرات متفاوت سطح آب زیرزمینی در آبخوان های کارستی ایذه و لالی، شمال خوزستان، با تاکید بر سنجش ازدور". فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 9 ،35 ، 1398، 1-13. magiran.com/p2042235
Nasrollah Kalantari; Iman Alijani; Farshad Alijani; Hassan Daneshian. "Different variations of groundwater levels in karstic areas of Izeh and Lali, north of Khuzestan, with emphasis on remote sensing", Arid regions Geographic Studies, 9, 35, 2019, 1-13. magiran.com/p2042235
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال