ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل سیلاخوری، مجید اونق، مجتبی سلیمانی ساردو، (1398). ارزیابی خطر و ریسک بیابان زایی با استفاده از روش TOPSIS-GIS (مطالعه ی موردی: منطقه ی باشتین سبزوار-خراسان رضوی)، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 9(35)، 44-59. magiran.com/p2042238
Esmaeil Silakhori, Majid Ownegh, Mojtaba Soleimani Sardo, (2019). Assessment of Risk and Hazard desertification using Topsis-GIS method (Case Study: Bashtin, Sabzevar, Razavi province), Arid regions Geographic Studies, 9(35), 44-59. magiran.com/p2042238
اسماعیل سیلاخوری، مجید اونق، مجتبی سلیمانی ساردو، ارزیابی خطر و ریسک بیابان زایی با استفاده از روش TOPSIS-GIS (مطالعه ی موردی: منطقه ی باشتین سبزوار-خراسان رضوی). فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 1398؛ 9(35): 44-59. magiran.com/p2042238
Esmaeil Silakhori, Majid Ownegh, Mojtaba Soleimani Sardo, Assessment of Risk and Hazard desertification using Topsis-GIS method (Case Study: Bashtin, Sabzevar, Razavi province), Arid regions Geographic Studies, 2019; 9(35): 44-59. magiran.com/p2042238
اسماعیل سیلاخوری، مجید اونق، مجتبی سلیمانی ساردو، "ارزیابی خطر و ریسک بیابان زایی با استفاده از روش TOPSIS-GIS (مطالعه ی موردی: منطقه ی باشتین سبزوار-خراسان رضوی)"، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک 9، شماره 35 (1398): 44-59. magiran.com/p2042238
Esmaeil Silakhori, Majid Ownegh, Mojtaba Soleimani Sardo, "Assessment of Risk and Hazard desertification using Topsis-GIS method (Case Study: Bashtin, Sabzevar, Razavi province)", Arid regions Geographic Studies 9, no.35 (2019): 44-59. magiran.com/p2042238
اسماعیل سیلاخوری، مجید اونق، مجتبی سلیمانی ساردو، (1398). 'ارزیابی خطر و ریسک بیابان زایی با استفاده از روش TOPSIS-GIS (مطالعه ی موردی: منطقه ی باشتین سبزوار-خراسان رضوی)'، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 9(35)، صص.44-59. magiran.com/p2042238
Esmaeil Silakhori, Majid Ownegh, Mojtaba Soleimani Sardo, (2019). 'Assessment of Risk and Hazard desertification using Topsis-GIS method (Case Study: Bashtin, Sabzevar, Razavi province)', Arid regions Geographic Studies, 9(35), pp.44-59. magiran.com/p2042238
اسماعیل سیلاخوری؛ مجید اونق؛ مجتبی سلیمانی ساردو. "ارزیابی خطر و ریسک بیابان زایی با استفاده از روش TOPSIS-GIS (مطالعه ی موردی: منطقه ی باشتین سبزوار-خراسان رضوی)". فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 9 ،35 ، 1398، 44-59. magiran.com/p2042238
Esmaeil Silakhori; Majid Ownegh; Mojtaba Soleimani Sardo. "Assessment of Risk and Hazard desertification using Topsis-GIS method (Case Study: Bashtin, Sabzevar, Razavi province)", Arid regions Geographic Studies, 9, 35, 2019, 44-59. magiran.com/p2042238
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال