ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساناز نصیری اصفهانی، ناصر رجبی، پریسا ذاکری، (1398). عوامل پیشگویی کننده انجام ماموگرافی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در رابطین بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی شهری اصفهان، نشریه مراقبت سرطان، 1(3)، 38-45. magiran.com/p2042267
Sanaz Nasiri Isfahani, Naser Rajabi, Parisa Zakeri, (2019). Predictive Factors of Mammography Based on Health Belief Model in Healthy Volunteers in Isfahan City Healthcare Centers, Iranian Journal of Cancer Care, 1(3), 38-45. magiran.com/p2042267
ساناز نصیری اصفهانی، ناصر رجبی، پریسا ذاکری، عوامل پیشگویی کننده انجام ماموگرافی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در رابطین بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی شهری اصفهان. نشریه مراقبت سرطان، 1398؛ 1(3): 38-45. magiran.com/p2042267
Sanaz Nasiri Isfahani, Naser Rajabi, Parisa Zakeri, Predictive Factors of Mammography Based on Health Belief Model in Healthy Volunteers in Isfahan City Healthcare Centers, Iranian Journal of Cancer Care, 2019; 1(3): 38-45. magiran.com/p2042267
ساناز نصیری اصفهانی، ناصر رجبی، پریسا ذاکری، "عوامل پیشگویی کننده انجام ماموگرافی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در رابطین بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی شهری اصفهان"، نشریه مراقبت سرطان 1، شماره 3 (1398): 38-45. magiran.com/p2042267
Sanaz Nasiri Isfahani, Naser Rajabi, Parisa Zakeri, "Predictive Factors of Mammography Based on Health Belief Model in Healthy Volunteers in Isfahan City Healthcare Centers", Iranian Journal of Cancer Care 1, no.3 (2019): 38-45. magiran.com/p2042267
ساناز نصیری اصفهانی، ناصر رجبی، پریسا ذاکری، (1398). 'عوامل پیشگویی کننده انجام ماموگرافی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در رابطین بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی شهری اصفهان'، نشریه مراقبت سرطان، 1(3)، صص.38-45. magiran.com/p2042267
Sanaz Nasiri Isfahani, Naser Rajabi, Parisa Zakeri, (2019). 'Predictive Factors of Mammography Based on Health Belief Model in Healthy Volunteers in Isfahan City Healthcare Centers', Iranian Journal of Cancer Care, 1(3), pp.38-45. magiran.com/p2042267
ساناز نصیری اصفهانی؛ ناصر رجبی؛ پریسا ذاکری. "عوامل پیشگویی کننده انجام ماموگرافی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در رابطین بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی شهری اصفهان". نشریه مراقبت سرطان، 1 ،3 ، 1398، 38-45. magiran.com/p2042267
Sanaz Nasiri Isfahani; Naser Rajabi; Parisa Zakeri. "Predictive Factors of Mammography Based on Health Belief Model in Healthy Volunteers in Isfahan City Healthcare Centers", Iranian Journal of Cancer Care, 1, 3, 2019, 38-45. magiran.com/p2042267
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال