ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب خسروی، بهروز افخمی، (1397). مطالعه عوامل شکل گیری و شناخت اندیشه سیاسی کرتیر بر اساس شواهد تاریخی و باستان شناسی، پژوهشنامه علوم سیاسی، 14(1)، 125-162. magiran.com/p2042282
Zeynab Khosravi, Behrooz Afkami , (2019). Study of the factors of the formation and recognition of the political thought of Kartir on the strength of historical and archaeological evidence, Journal of Political science Association, 14(1), 125-162. magiran.com/p2042282
زینب خسروی، بهروز افخمی، مطالعه عوامل شکل گیری و شناخت اندیشه سیاسی کرتیر بر اساس شواهد تاریخی و باستان شناسی. پژوهشنامه علوم سیاسی، 1397؛ 14(1): 125-162. magiran.com/p2042282
Zeynab Khosravi, Behrooz Afkami , Study of the factors of the formation and recognition of the political thought of Kartir on the strength of historical and archaeological evidence, Journal of Political science Association, 2019; 14(1): 125-162. magiran.com/p2042282
زینب خسروی، بهروز افخمی، "مطالعه عوامل شکل گیری و شناخت اندیشه سیاسی کرتیر بر اساس شواهد تاریخی و باستان شناسی"، پژوهشنامه علوم سیاسی 14، شماره 1 (1397): 125-162. magiran.com/p2042282
Zeynab Khosravi, Behrooz Afkami , "Study of the factors of the formation and recognition of the political thought of Kartir on the strength of historical and archaeological evidence", Journal of Political science Association 14, no.1 (2019): 125-162. magiran.com/p2042282
زینب خسروی، بهروز افخمی، (1397). 'مطالعه عوامل شکل گیری و شناخت اندیشه سیاسی کرتیر بر اساس شواهد تاریخی و باستان شناسی'، پژوهشنامه علوم سیاسی، 14(1)، صص.125-162. magiran.com/p2042282
Zeynab Khosravi, Behrooz Afkami , (2019). 'Study of the factors of the formation and recognition of the political thought of Kartir on the strength of historical and archaeological evidence', Journal of Political science Association, 14(1), pp.125-162. magiran.com/p2042282
زینب خسروی؛ بهروز افخمی. "مطالعه عوامل شکل گیری و شناخت اندیشه سیاسی کرتیر بر اساس شواهد تاریخی و باستان شناسی". پژوهشنامه علوم سیاسی، 14 ،1 ، 1397، 125-162. magiran.com/p2042282
Zeynab Khosravi; Behrooz Afkami . "Study of the factors of the formation and recognition of the political thought of Kartir on the strength of historical and archaeological evidence", Journal of Political science Association, 14, 1, 2019, 125-162. magiran.com/p2042282
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال