ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن حیدری، پریسا آقانیا، (1398). تعدیل نامتقارن اندازه دولت و تولید با هدف آزمون مجدد قانون واگنر در اقتصاد ایران، نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی، 4(2)، 33-52. magiran.com/p2042289
Hassan Haidari , Parisa Aghania, (2019). Asymmetric adjustment in order to re-examine the size of government and production of Wagner's law in Iran, Journal of Econometric Modeling, 4(2), 33-52. magiran.com/p2042289
حسن حیدری، پریسا آقانیا، تعدیل نامتقارن اندازه دولت و تولید با هدف آزمون مجدد قانون واگنر در اقتصاد ایران. نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی، 1398؛ 4(2): 33-52. magiran.com/p2042289
Hassan Haidari , Parisa Aghania, Asymmetric adjustment in order to re-examine the size of government and production of Wagner's law in Iran, Journal of Econometric Modeling, 2019; 4(2): 33-52. magiran.com/p2042289
حسن حیدری، پریسا آقانیا، "تعدیل نامتقارن اندازه دولت و تولید با هدف آزمون مجدد قانون واگنر در اقتصاد ایران"، نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی 4، شماره 2 (1398): 33-52. magiran.com/p2042289
Hassan Haidari , Parisa Aghania, "Asymmetric adjustment in order to re-examine the size of government and production of Wagner's law in Iran", Journal of Econometric Modeling 4, no.2 (2019): 33-52. magiran.com/p2042289
حسن حیدری، پریسا آقانیا، (1398). 'تعدیل نامتقارن اندازه دولت و تولید با هدف آزمون مجدد قانون واگنر در اقتصاد ایران'، نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی، 4(2)، صص.33-52. magiran.com/p2042289
Hassan Haidari , Parisa Aghania, (2019). 'Asymmetric adjustment in order to re-examine the size of government and production of Wagner's law in Iran', Journal of Econometric Modeling, 4(2), pp.33-52. magiran.com/p2042289
حسن حیدری؛ پریسا آقانیا. "تعدیل نامتقارن اندازه دولت و تولید با هدف آزمون مجدد قانون واگنر در اقتصاد ایران". نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی، 4 ،2 ، 1398، 33-52. magiran.com/p2042289
Hassan Haidari ; Parisa Aghania. "Asymmetric adjustment in order to re-examine the size of government and production of Wagner's law in Iran", Journal of Econometric Modeling, 4, 2, 2019, 33-52. magiran.com/p2042289
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال