ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد اصغری، (1398). دین در کانون اندیشه فلسفی مکتب کیوتو، پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)، 17(1)، 23-42. magiran.com/p2042303
Muhammad Asghari , (2019). Religion at the Heart of Philosophical Thought of the Kyoto School, Philosophy Of Religion Research , 17(1), 23-42. magiran.com/p2042303
محمد اصغری، دین در کانون اندیشه فلسفی مکتب کیوتو. پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)، 1398؛ 17(1): 23-42. magiran.com/p2042303
Muhammad Asghari , Religion at the Heart of Philosophical Thought of the Kyoto School, Philosophy Of Religion Research , 2019; 17(1): 23-42. magiran.com/p2042303
محمد اصغری، "دین در کانون اندیشه فلسفی مکتب کیوتو"، پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) 17، شماره 1 (1398): 23-42. magiran.com/p2042303
Muhammad Asghari , "Religion at the Heart of Philosophical Thought of the Kyoto School", Philosophy Of Religion Research 17, no.1 (2019): 23-42. magiran.com/p2042303
محمد اصغری، (1398). 'دین در کانون اندیشه فلسفی مکتب کیوتو'، پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)، 17(1)، صص.23-42. magiran.com/p2042303
Muhammad Asghari , (2019). 'Religion at the Heart of Philosophical Thought of the Kyoto School', Philosophy Of Religion Research , 17(1), pp.23-42. magiran.com/p2042303
محمد اصغری. "دین در کانون اندیشه فلسفی مکتب کیوتو". پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)، 17 ،1 ، 1398، 23-42. magiran.com/p2042303
Muhammad Asghari . "Religion at the Heart of Philosophical Thought of the Kyoto School", Philosophy Of Religion Research , 17, 1, 2019, 23-42. magiran.com/p2042303
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال