ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یونس عزتی، منصور حقیقتیان، احمد موذنی، (1398). مطالعه جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه فرهنگی، فصلنامه مطالعات میان فرهنگی، 14(38)، 37-64. magiran.com/p2042434
YOUNES EZATI, Mansour Haghighatian , Ahmad Moazzeni, (2019). Sociological study of the relationship between social capital and cultural development, Journal of Intercultural Studies, 14(38), 37-64. magiran.com/p2042434
یونس عزتی، منصور حقیقتیان، احمد موذنی، مطالعه جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه فرهنگی. فصلنامه مطالعات میان فرهنگی، 1398؛ 14(38): 37-64. magiran.com/p2042434
YOUNES EZATI, Mansour Haghighatian , Ahmad Moazzeni, Sociological study of the relationship between social capital and cultural development, Journal of Intercultural Studies, 2019; 14(38): 37-64. magiran.com/p2042434
یونس عزتی، منصور حقیقتیان، احمد موذنی، "مطالعه جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه فرهنگی"، فصلنامه مطالعات میان فرهنگی 14، شماره 38 (1398): 37-64. magiran.com/p2042434
YOUNES EZATI, Mansour Haghighatian , Ahmad Moazzeni, "Sociological study of the relationship between social capital and cultural development", Journal of Intercultural Studies 14, no.38 (2019): 37-64. magiran.com/p2042434
یونس عزتی، منصور حقیقتیان، احمد موذنی، (1398). 'مطالعه جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه فرهنگی'، فصلنامه مطالعات میان فرهنگی، 14(38)، صص.37-64. magiran.com/p2042434
YOUNES EZATI, Mansour Haghighatian , Ahmad Moazzeni, (2019). 'Sociological study of the relationship between social capital and cultural development', Journal of Intercultural Studies, 14(38), pp.37-64. magiran.com/p2042434
یونس عزتی؛ منصور حقیقتیان؛ احمد موذنی. "مطالعه جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه فرهنگی". فصلنامه مطالعات میان فرهنگی، 14 ،38 ، 1398، 37-64. magiran.com/p2042434
YOUNES EZATI; Mansour Haghighatian ; Ahmad Moazzeni. "Sociological study of the relationship between social capital and cultural development", Journal of Intercultural Studies, 14, 38, 2019, 37-64. magiran.com/p2042434
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال