ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید ابراهیم حسینی، سید قاسم زمانی، (1398). نقش سازمان های غیردولتی در حمایت از قربانیان جنایات بین المللی نزد دادگاه های کیفری بین المللی، نشریه مطالعات حقوق عمومی، 50(1)، 23-38. magiran.com/p2042503
Seyed Ebrahim Hosseini , Seyed Ghasem Zamani, (2019). The role of non-governmental organizations in support of victims of international crimes before international criminal tribunals, Public Law Studies Quarterly, 50(1), 23-38. magiran.com/p2042503
سید ابراهیم حسینی، سید قاسم زمانی، نقش سازمان های غیردولتی در حمایت از قربانیان جنایات بین المللی نزد دادگاه های کیفری بین المللی. نشریه مطالعات حقوق عمومی، 1398؛ 50(1): 23-38. magiran.com/p2042503
Seyed Ebrahim Hosseini , Seyed Ghasem Zamani, The role of non-governmental organizations in support of victims of international crimes before international criminal tribunals, Public Law Studies Quarterly, 2019; 50(1): 23-38. magiran.com/p2042503
سید ابراهیم حسینی، سید قاسم زمانی، "نقش سازمان های غیردولتی در حمایت از قربانیان جنایات بین المللی نزد دادگاه های کیفری بین المللی"، نشریه مطالعات حقوق عمومی 50، شماره 1 (1398): 23-38. magiran.com/p2042503
Seyed Ebrahim Hosseini , Seyed Ghasem Zamani, "The role of non-governmental organizations in support of victims of international crimes before international criminal tribunals", Public Law Studies Quarterly 50, no.1 (2019): 23-38. magiran.com/p2042503
سید ابراهیم حسینی، سید قاسم زمانی، (1398). 'نقش سازمان های غیردولتی در حمایت از قربانیان جنایات بین المللی نزد دادگاه های کیفری بین المللی'، نشریه مطالعات حقوق عمومی، 50(1)، صص.23-38. magiran.com/p2042503
Seyed Ebrahim Hosseini , Seyed Ghasem Zamani, (2019). 'The role of non-governmental organizations in support of victims of international crimes before international criminal tribunals', Public Law Studies Quarterly, 50(1), pp.23-38. magiran.com/p2042503
سید ابراهیم حسینی؛ سید قاسم زمانی. "نقش سازمان های غیردولتی در حمایت از قربانیان جنایات بین المللی نزد دادگاه های کیفری بین المللی". نشریه مطالعات حقوق عمومی، 50 ،1 ، 1398، 23-38. magiran.com/p2042503
Seyed Ebrahim Hosseini ; Seyed Ghasem Zamani. "The role of non-governmental organizations in support of victims of international crimes before international criminal tribunals", Public Law Studies Quarterly, 50, 1, 2019, 23-38. magiran.com/p2042503
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال