ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهتاب ذبیحی یگانه، سیمین زهرا محبی، کتایون سرگران، سمانه رازقی، (1398). بررسی دانش و نگرش مرتبط با مراقبت سلامت دهان در زنان باردار در دانشجویان سال آخر دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله دندانپزشکی کودکان ایران، 15(29)، 41-54. magiran.com/p2042897
M Zabihi Yeganeh, S Mohebbi, K Sargeran, S Razeghi, (2019). Evaluation of knowledge and attitude of senior dental students of Tehran University of Medical Sciences regarding oral health care in pregnant women, Iranian Journal of Pediatric Dentistry, 15(29), 41-54. magiran.com/p2042897
مهتاب ذبیحی یگانه، سیمین زهرا محبی، کتایون سرگران، سمانه رازقی، بررسی دانش و نگرش مرتبط با مراقبت سلامت دهان در زنان باردار در دانشجویان سال آخر دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله دندانپزشکی کودکان ایران، 1398؛ 15(29): 41-54. magiran.com/p2042897
M Zabihi Yeganeh, S Mohebbi, K Sargeran, S Razeghi, Evaluation of knowledge and attitude of senior dental students of Tehran University of Medical Sciences regarding oral health care in pregnant women, Iranian Journal of Pediatric Dentistry, 2019; 15(29): 41-54. magiran.com/p2042897
مهتاب ذبیحی یگانه، سیمین زهرا محبی، کتایون سرگران، سمانه رازقی، "بررسی دانش و نگرش مرتبط با مراقبت سلامت دهان در زنان باردار در دانشجویان سال آخر دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران"، مجله دندانپزشکی کودکان ایران 15، شماره 29 (1398): 41-54. magiran.com/p2042897
M Zabihi Yeganeh, S Mohebbi, K Sargeran, S Razeghi, "Evaluation of knowledge and attitude of senior dental students of Tehran University of Medical Sciences regarding oral health care in pregnant women", Iranian Journal of Pediatric Dentistry 15, no.29 (2019): 41-54. magiran.com/p2042897
مهتاب ذبیحی یگانه، سیمین زهرا محبی، کتایون سرگران، سمانه رازقی، (1398). 'بررسی دانش و نگرش مرتبط با مراقبت سلامت دهان در زنان باردار در دانشجویان سال آخر دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران'، مجله دندانپزشکی کودکان ایران، 15(29)، صص.41-54. magiran.com/p2042897
M Zabihi Yeganeh, S Mohebbi, K Sargeran, S Razeghi, (2019). 'Evaluation of knowledge and attitude of senior dental students of Tehran University of Medical Sciences regarding oral health care in pregnant women', Iranian Journal of Pediatric Dentistry, 15(29), pp.41-54. magiran.com/p2042897
مهتاب ذبیحی یگانه؛ سیمین زهرا محبی؛ کتایون سرگران؛ سمانه رازقی. "بررسی دانش و نگرش مرتبط با مراقبت سلامت دهان در زنان باردار در دانشجویان سال آخر دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران". مجله دندانپزشکی کودکان ایران، 15 ،29 ، 1398، 41-54. magiran.com/p2042897
M Zabihi Yeganeh; S Mohebbi; K Sargeran; S Razeghi. "Evaluation of knowledge and attitude of senior dental students of Tehran University of Medical Sciences regarding oral health care in pregnant women", Iranian Journal of Pediatric Dentistry, 15, 29, 2019, 41-54. magiran.com/p2042897
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال