ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته عثمانی، ابراهیم حاجی زاده، علی اکبر راسخی، محمد اسماعیل اکبری، (1398). به کارگیری مدل بندی شکنندگی در تحلیل توام وقایع بازگشتی به همراه رخداد پایانی و کاربرد آن در داده های پزشکی: مطالعه همگروهی، مجله اپیدمیولوژی ایران، 15(2)، 162-171. magiran.com/p2042977
F Osmani, E Hajizadeh, AA Rasekhi, ME Akbari, (2019). Multivariate Frailty Modeling in Joint Analyzing of Recurrent Events with Terminal Event and its Application in Medical Data, Iranian Journal of Epidemiology, 15(2), 162-171. magiran.com/p2042977
فرشته عثمانی، ابراهیم حاجی زاده، علی اکبر راسخی، محمد اسماعیل اکبری، به کارگیری مدل بندی شکنندگی در تحلیل توام وقایع بازگشتی به همراه رخداد پایانی و کاربرد آن در داده های پزشکی: مطالعه همگروهی. مجله اپیدمیولوژی ایران، 1398؛ 15(2): 162-171. magiran.com/p2042977
F Osmani, E Hajizadeh, AA Rasekhi, ME Akbari, Multivariate Frailty Modeling in Joint Analyzing of Recurrent Events with Terminal Event and its Application in Medical Data, Iranian Journal of Epidemiology, 2019; 15(2): 162-171. magiran.com/p2042977
فرشته عثمانی، ابراهیم حاجی زاده، علی اکبر راسخی، محمد اسماعیل اکبری، "به کارگیری مدل بندی شکنندگی در تحلیل توام وقایع بازگشتی به همراه رخداد پایانی و کاربرد آن در داده های پزشکی: مطالعه همگروهی"، مجله اپیدمیولوژی ایران 15، شماره 2 (1398): 162-171. magiran.com/p2042977
F Osmani, E Hajizadeh, AA Rasekhi, ME Akbari, "Multivariate Frailty Modeling in Joint Analyzing of Recurrent Events with Terminal Event and its Application in Medical Data", Iranian Journal of Epidemiology 15, no.2 (2019): 162-171. magiran.com/p2042977
فرشته عثمانی، ابراهیم حاجی زاده، علی اکبر راسخی، محمد اسماعیل اکبری، (1398). 'به کارگیری مدل بندی شکنندگی در تحلیل توام وقایع بازگشتی به همراه رخداد پایانی و کاربرد آن در داده های پزشکی: مطالعه همگروهی'، مجله اپیدمیولوژی ایران، 15(2)، صص.162-171. magiran.com/p2042977
F Osmani, E Hajizadeh, AA Rasekhi, ME Akbari, (2019). 'Multivariate Frailty Modeling in Joint Analyzing of Recurrent Events with Terminal Event and its Application in Medical Data', Iranian Journal of Epidemiology, 15(2), pp.162-171. magiran.com/p2042977
فرشته عثمانی؛ ابراهیم حاجی زاده؛ علی اکبر راسخی؛ محمد اسماعیل اکبری. "به کارگیری مدل بندی شکنندگی در تحلیل توام وقایع بازگشتی به همراه رخداد پایانی و کاربرد آن در داده های پزشکی: مطالعه همگروهی". مجله اپیدمیولوژی ایران، 15 ،2 ، 1398، 162-171. magiran.com/p2042977
F Osmani; E Hajizadeh; AA Rasekhi; ME Akbari. "Multivariate Frailty Modeling in Joint Analyzing of Recurrent Events with Terminal Event and its Application in Medical Data", Iranian Journal of Epidemiology, 15, 2, 2019, 162-171. magiran.com/p2042977
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال