ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
قباد مرادی، ابراهیم قادری، مریم سرگلزایی، حمیرا فلاحی، سنا عیب پوش، کتایون طائری، سمانه اکبرپور، کیانا انتظار مهدی، خالد رحمانی، (1398). نظام مراقبت اچ آی وی/ ایدز در جمهوری اسلامی ایران: تاریخچه، ساختارها و فرایندها، مجله اپیدمیولوژی ایران، 15(2)، 204-214. magiran.com/p2042983
GH Moradi, E Ghaderi, M Sargolzaei, H Fallahi, S Eybpoosh, K Tayeri, S Akbarpour, K Entezarmahdi, KH Rahmani, (2019). HIV/AIDS Surveillance System in the Islamic Republic of Iran: History, Structures and Processes, Iranian Journal of Epidemiology, 15(2), 204-214. magiran.com/p2042983
قباد مرادی، ابراهیم قادری، مریم سرگلزایی، حمیرا فلاحی، سنا عیب پوش، کتایون طائری، سمانه اکبرپور، کیانا انتظار مهدی، خالد رحمانی، نظام مراقبت اچ آی وی/ ایدز در جمهوری اسلامی ایران: تاریخچه، ساختارها و فرایندها. مجله اپیدمیولوژی ایران، 1398؛ 15(2): 204-214. magiran.com/p2042983
GH Moradi, E Ghaderi, M Sargolzaei, H Fallahi, S Eybpoosh, K Tayeri, S Akbarpour, K Entezarmahdi, KH Rahmani, HIV/AIDS Surveillance System in the Islamic Republic of Iran: History, Structures and Processes, Iranian Journal of Epidemiology, 2019; 15(2): 204-214. magiran.com/p2042983
قباد مرادی، ابراهیم قادری، مریم سرگلزایی، حمیرا فلاحی، سنا عیب پوش، کتایون طائری، سمانه اکبرپور، کیانا انتظار مهدی، خالد رحمانی، "نظام مراقبت اچ آی وی/ ایدز در جمهوری اسلامی ایران: تاریخچه، ساختارها و فرایندها"، مجله اپیدمیولوژی ایران 15، شماره 2 (1398): 204-214. magiran.com/p2042983
GH Moradi, E Ghaderi, M Sargolzaei, H Fallahi, S Eybpoosh, K Tayeri, S Akbarpour, K Entezarmahdi, KH Rahmani, "HIV/AIDS Surveillance System in the Islamic Republic of Iran: History, Structures and Processes", Iranian Journal of Epidemiology 15, no.2 (2019): 204-214. magiran.com/p2042983
قباد مرادی، ابراهیم قادری، مریم سرگلزایی، حمیرا فلاحی، سنا عیب پوش، کتایون طائری، سمانه اکبرپور، کیانا انتظار مهدی، خالد رحمانی، (1398). 'نظام مراقبت اچ آی وی/ ایدز در جمهوری اسلامی ایران: تاریخچه، ساختارها و فرایندها'، مجله اپیدمیولوژی ایران، 15(2)، صص.204-214. magiran.com/p2042983
GH Moradi, E Ghaderi, M Sargolzaei, H Fallahi, S Eybpoosh, K Tayeri, S Akbarpour, K Entezarmahdi, KH Rahmani, (2019). 'HIV/AIDS Surveillance System in the Islamic Republic of Iran: History, Structures and Processes', Iranian Journal of Epidemiology, 15(2), pp.204-214. magiran.com/p2042983
قباد مرادی؛ ابراهیم قادری؛ مریم سرگلزایی؛ حمیرا فلاحی؛ سنا عیب پوش؛ کتایون طائری؛ سمانه اکبرپور؛ کیانا انتظار مهدی؛ خالد رحمانی. "نظام مراقبت اچ آی وی/ ایدز در جمهوری اسلامی ایران: تاریخچه، ساختارها و فرایندها". مجله اپیدمیولوژی ایران، 15 ،2 ، 1398، 204-214. magiran.com/p2042983
GH Moradi; E Ghaderi; M Sargolzaei; H Fallahi; S Eybpoosh; K Tayeri; S Akbarpour; K Entezarmahdi; KH Rahmani. "HIV/AIDS Surveillance System in the Islamic Republic of Iran: History, Structures and Processes", Iranian Journal of Epidemiology, 15, 2, 2019, 204-214. magiran.com/p2042983
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال